Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:04:25

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

Ngày đăng: 12/04/2023

QK2 – Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu nhiệm vụ “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”. Quán triệt sâu sắc quan điểm này, 77 năm qua, LLVT Quân khu đã kế thừa các giá trị văn hóa con người Việt Nam, xây dựng và phát huy giá trị phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Bài cuối : LLVT Quân khu phát huy và bảo vệ các giá trị văn hóa

 

Các thế lực thù địch thường lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ huy; khai thác thông tin từ một số vụ việc tiêu cực đơn lẻ rồi xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót khuyết điểm để đả kích, phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của quân đội, bôi nhọ văn hóa quân sự, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ mật thiết quân đội với nhân dân, truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, băng hoại về đạo đức của quân nhân. Các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn thật giả, tốt xấu, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Cán bộ, đảng viên Đoàn 17 SaPa tìm hiểu Tác phẩm "Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 11/2021.

Trước tình hình trên, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-CT, ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội; đồng thời, bám sát thực tiễn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Qua đó nội bộ các cơ quan đơn vị, địa bàn khu vực đóng quân luôn ổn định.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, tham gia đấu tranh và bảo đảm các điều kiện vật chất thực hiện công tác này ở từng cấp. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên trong quân đội cũng như các cơ quan chức năng tại địa phương nắm chắc địa bàn. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng trên địa bàn đóng quân được bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa sâu sắc tầm quan quan trọng của việc đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, phản động bảo vệ nền tảng văn hóa của Đảng. Các đơn vị chưa có nhiều bài viết tổng kết chuyên sâu về lý luận và thực tiễn để đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, nên chưa tạo được sức lan tỏa mạnh tới cộng đồng.

Để góp phần đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trên không gian mạng, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các âm mưu chống phá mối quan hệ đoàn kết nội bộ cán binh, mối quan hệ quân dân. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức tổ chức kỷ luật, “tự miễn dịch” trước hoạt động chống phá tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch về văn hóa.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc về mục tiêu, định hướng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để thực hiện tốt biện pháp này, trước hết cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên lĩnh vực văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa người quân nhân và tập thể quân nhân lành mạnh.

Ba là, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin, nhất là việc sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống máy tính. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, hiệu quả đối với các quân nhân vi phạm pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Nghiêm cấm để lộ bí mật thông tin của Ðảng, Nhà nước, Quân đội, tuyệt đối không lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống các hoạt động nội bộ quân nhân trong đơn vị trên không gian mạng.

Bốn là, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Quân khu và các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá nền văn hóa Việt Nam trên mạng xã hội. Khi phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” có đăng tải những nội dung xấu, kịp thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để gỡ bỏ các clip, bài viết xuyên tạc văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.