Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 08:16:32

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 01/04/2024

QK2 – Cục Chính trị Quân khu vừa ban hành văn bản Hướng dẫn Triển khai hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” trong LLVT Quân khu.

Nội dung phát động hưởng ứng tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu: Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu, với tinh thần “Học nữa, học mãi”, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại”.

Cán bộ Trung đoàn 82 trao đổi với chiến sĩ trong giờ học tập chính trị.

Thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”; “Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới”. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” trong cơ quan, đơn vị; quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào thi đua được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2023 đến năm 2025. Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Tin, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.