Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 12:24:25

Đảng bộ Sư đoàn 316 sẵn sàng cho Đại hội làm trước

Ngày đăng: 07/04/2020

QK2 – Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 316 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sĩ đơn vị qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng  ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRẦN HÀO

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sư đoàn 316 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 15/15 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Sư đoàn được nâng lên toàn diện; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Sư đoàn luôn được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ không ngừng được nâng lên, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân giữ vững ANCT-TTATXH, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI, đây là dịp để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; củng cố kiện toàn cấp ủy nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Nhận thức tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội, đặc biệt Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng lựa chọn Đại hội Đảng bộ làm trước đối với cấp trên cơ sở, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Sư đoàn tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức Đảng trực thuộc chủ động quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Quân khu về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Đảng ủy Sư đoàn chủ động ban hành kế hoạch và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và ban hành hướng dẫn về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó xác định cụ thể các vấn đề trọng tâm, như: Việc chuẩn bị văn kiện Đại hội; chuẩn bị nhân sự; công tác tuyên truyền, giáo dục và thi đua khen thưởng trước, trong, sau đại hội… Đặc biệt, Phòng Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc Đại hội và phân công, giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc, thành viên tiểu ban giúp việc. Các tiểu ban giúp việc, thành viên tiểu ban giúp việc đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đúng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, toàn diện trên các nội dung. Hiện 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận đã tiến hành đại hội đúng nội dung, trình tự, thủ tục, nguyên tắc; tổ chức thảo luận văn kiện cấp mình và cấp trên trực tiếp nghiêm túc, chất lượng; bầu Ban Chấp hành, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Trong quá trình đại hội, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp; đã có hơn 1.000 ý kiến (Đối với đại hội chi bộ: Có 766 ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện cấp mình, 186 ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện cấp trên trực tiếp; Đối với đại hội Đảng bộ bộ phận: Có 91 ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện cấp mình, 82 ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện cấp trên trực tiếp) tham gia thảo luận xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, xây dựng văn kiện cấp mình; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao .

Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo Đảng bộ Trung đoàn 98 chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội làm trước cho Quân ủy Trung ương bảo đảm “Hình thức đẹp, nội dung sâu, nguyên tắc đúng, dân chủ tốt”, được các cấp đánh giá cao; nhân sự được bầu vào cấp ủy khóa mới đủ số lượng, đúng cơ cấu và bảo đảm chất lượng, số phiếu tín nhiệm cao (riêng các chức danh bí thư và phó bí thư chi bộ, bí thư và phó bí thư Đảng ủy đều trúng cử với 100% phiếu tín nhiệm). Sau đại hội, các cấp ủy đã chuẩn y kết quả bầu cử đúng quy định. Tình hình chính trị nội bộ và tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ổn định, yên tâm, phấn khởi, đồng thuận cao.

Đối với công tác nhân sự chuẩn bị cho Đảng bộ Sư đoàn, trên cơ sở cơ cấu và tiêu chuẩn cấp ủy theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn 2008 của Tổng cục Chính trị, Kế hoạch 168 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Hướng dẫn của Cục Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát, xây dựng phương án đại hội và thực hiện quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự theo đúng quy định. Đến nay đã chuẩn bị đủ 17 nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và 52 nhân sự bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, nội dung và kết quả đại hội Đảng các cấp. Qua  đó, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ, nội dung đại hội Đảng các cấp, tạo được không khí phấn khởi, quyết tâm và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Đảng ủy Sư đoàn cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác trang trí, khánh tiết; tập trung tu sửa, củng cố cảnh quan môi trường, khuôn viên; đồng thời xác định thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến…; tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá NGUYỄN NGỌC NGÂN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *