Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:14:02

Chủ động phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Ngày đăng: 05/08/2017

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên chống phá trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chúng coi “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là mũi tấn công chủ yếu, quan trọng hàng đầu.

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc thông qua hoạt động triển lãm lưu động của Bảo tàng Quân khu.

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc thông qua hoạt động triển lãm lưu động của Bảo tàng Quân khu.

Thực tế cho thấy, thúc đẩy chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu trò sảo quyệt, tinh vi. Với mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ XHCN, chuyển hóa Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa, chúng tìm mọi thủ đoạn để làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc; phủ nhận, làm hạn chế đến mức thấp nhất các giá trị nền tảng tư tưởng, văn hoá dân tộc – gốc rễ, nguồn cội sức mạnh làm nên những trang sử vàng son trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước hết, đối tượng mà các thế lực thù địch hướng vào chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mọi tầng lớp nhân dân, trong đó thế hệ trẻ được coi là một trọng điểm. Theo đó, chúng triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, dễ tiếp nhận cái mới của giới trẻ và một số ít thanh niên có lối sống đua đòi, thực dụng, trong khi vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng và nhận thức chính trị – xã hội còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai… Ngoài ra, chúng còn đi sâu vào thôn cùng, ngõ hẻm để tập trung chống phá, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống – nơi mà trình độ dân trí so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bằng nhiều cách thức khác nhau, đặc biệt là thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, mạng xã hội, các trang website, blog cá nhân, các thế lực thù địch, cơ hội đẩy mạnh chống phá bằng các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời truyền bá các quan điểm, tư tưởng chính trị phản động; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc… để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, chúng không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc để phá hoại nền tảng tinh thần của xã hội; tìm mọi cách phô trương, áp đặt các giá trị văn hóa, lối sống tư sản, xóa nhòa chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, làm phai nhạt bản sắc văn hóa, băng hoại thuần phong mỹ tục ở nước ta.

Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành thì chúng có sự điều chỉnh. Chiến lược “DBHB” được các thế lực thù địch sử dụng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, không còn theo nguyên nghĩa chỉ là những tác động về tư tưởng, văn hóa đơn thuần, thay vào đó là sự kết hợp tác động về tư tưởng, văn hóa với tiến công về chính trị, từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hiện nay, thủ đoạn đó ngày càng thâm độc, xảo quyệt; quyết liệt hơn về cường độ, mở rộng hơn về nội dung, đối tượng, phạm vi, hình thức chống phá.

Đối với quân đội, thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch rất thâm độc, xảo quyệt. Mục tiêu cuối cùng của chúng là nhằm “phi chính trị hóa” quân đội, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội. Do vậy, việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá của kẻ thù trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là việc làm cấp thiết để chủ động, tăng cường biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Theo đó, để phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cần phải không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “DBHB”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, từ đó tạo ra sự “miễn dịch”, sức đề kháng trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Do vậy, vấn đề cốt yếu, xuyên suốt là phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về bản chất, âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch; giáo dục tính cách mạng, khoa học, đại chúng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng lấy “xây” để “chống”; tích cực phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Coi trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tốt đẹp của văn hóa các dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm thực văn hóa của các thế lực thù địch; đấu tranh kiên quyết đẩy lùi các loại văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, các loại hủ tục, mê tín dị đoan.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.