Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 04:53:11

Chỉ thị số 53 – “Cẩm nang” trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Ngày đăng: 08/12/2023

QK2 – Những năm qua, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) thuộc lực lượng vũ trang Quân khu (LLVT) có nhiều chuyyển biến tích cực, toàn diện về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, nội bộ đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là do cấp ủy, chỉ huy (CU-CH) các cấp thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 53-CT/ĐU ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 53) “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”. Nhờ đó mà những tồn tại, hạn chế về năng lực, trách nhiệm; tinh thần đoàn kết, thống nhất; tính tiền phong, gương mẫu… của cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) ở các đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu đã kịp thời được khắc phục, chấn chỉnh, tạo động lực thúc đẩy đơn vị phát triển, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Bài 1: Thực trạng và giải pháp

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tại thời điểm từ đầu năm 2018 trở về trước, tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của số ít quân nhân ở một số CQ,ĐV thuộc LLVT Quân khu 2 có biểu hiện tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhất là những hành vi làm giàu bất chính, vi pháp pháp luật liên quan đến các hoạt động đỏ đen, cầm cố, vay mượn của các đối tượng “xã hội đen” bên ngoài, như: Chơi lô đề, cờ bạc, vay nặng lãi, không có khả năng thanh toán… Nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan. Điều đáng trách là ở một số đơn vị, do CU-CH, đặc biệt là người đứng đầu thiếu sâu sát, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các mối quan hệ xã hội của quân nhân, dẫn tới khi mọi việc vỡ lở mới phát hiện ra. Trong số các vụ việc vi phạm đó, không chỉ xảy ra ở một số đơn vị địa phương mà còn có cả đơn vị chủ lực. Trước thực trạng này, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 đã rất trăn trở, tìm rõ nguyên nhân, kiên quyết đề ra những giải pháp, nhóm giải pháp để nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho quân nhân trong LLVT Quân khu. Trong nhiều chủ trương, giải pháp ấy phải nói đến Chỉ thị số 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi, động viên cán bộ, đảng viên bên lề Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu năm 2023.

Chỉ thị yêu cầu, các cấp ủy Đảng thực hiện 8 nhóm chủ trương, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Nội dung trọng tâm là: Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. CB,ĐV, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước CQ,ĐV. Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám xả thân, dám đổi mới, sáng tạo vì nhiệm vụ và dám chịu trách nhiệm… Thực hiện ngay việc nêu gương trong mọi hoạt động để CB,CS thuộc quyền học tập, noi theo. Hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và một năm phải kiểm điểm, đánh giá CB,ĐV thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của CQ,ĐV. Nếu để đơn vị trì trệ, chậm chuyển biến; vi phạm kỷ luật kéo dài; mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc lãnh đạo; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng tham mưu thấp; ít quan tâm chăm lo đơn vị, có đơn thư hoặc xảy ra vụ việc thì cán bộ chủ trì phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trước CQ,ĐV, cấp ủy cùng cấp và cấp trên. Kết quả bình xét thi đua khen thưởng; nhận xét, đánh giá CB,ĐV; xem xét nhân sự điều động, bổ nhiệm, cho đi học phải căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ. Điểm nhấn của Chỉ thị 53 đó là, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của CU-CH để lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; tập trung vào cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý các cơ quan trọng yếu. Tín nhiệm cán bộ được xác định theo các mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và không tín nhiệm. Qua đây để xem xét thực hiện các biện pháp điều chỉnh cán bộ có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm thấp. Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương và của Quân ủy Trung ương, qua đó để đội ngũ cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.  

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu kiểm tra danh sách cán bộ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tham gia bắn súng ngắn K54 bài 1 trong đợt Quân khu kiểm tra toàn diện năm 2023.

Một trong những giải pháp được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 thường xuyên thực hiện đó là: Tăng cường kiểm tra, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Trong đó, chú trọng chất lượng nghị quyết lãnh đạo; quy trình và chất lượng sinh hoạt Đảng; các giải pháp cần thực hiện ngay việc nêu gương của đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội; chú trọng các giải pháp để khoanh vùng nắm và quản lý chặt chẽ diễn biến, tư tưởng của bộ đội. Cấp ủy, người chỉ huy các CQ,ĐV thường xuyên giữ gìn, giải quyết tốt mối quan hệ công tác; kiên quyết không để có biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng; quan tâm, đầu tư thích đáng cơ sở, vật chất, thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu.

Qua thực tiễn cho thấy, cấp ủy ở các CQ,ĐV thuộc LLVT Quân khu 2 đều nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chỉ thị 53. Khẳng định rõ Chỉ thị 53 như một “cẩm nang”, như “luồng gió mới” như “sợi chỉ hồng xuyên suốt”, làm cơ sở để cấp ủy các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho cán bộ chủ trì các cấp nhìn nhận rõ bản thân thông qua những lần lấy phiếu tín nhiệm để sửa chữa những hạn chế, khiếm khuyết; tự tu, tự rèn, tự học … Đặc biệt, mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ trì phải luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, phải biết hoạt động của mình nằm trong cơ chế lãnh đạo, cơ chế giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của CQ,ĐV. Kết quả này càng khẳng định những giải pháp được các CQ,ĐV đề ra trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 53, đó chính là yếu tố căn cốt luyện rèn, xây dựng đội ngũ CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp có đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.