Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:13:08
Hoàn tất
Đóng

Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử

11/04/2021

QK2 – Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham […]

Nguyên tắc phổ thông trong bầu cử

QK2- Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có […]

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

QK2 – Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không […]

Quyền bầu cử, Quyền ứng cử

QK2 – Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật trong việc được lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người […]

Chuẩn bị tốt nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

QK2 – Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội […]

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

QK2 – Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đó là: – Trung thành với […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã

QK2 – Theo quy định tại Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Hội đồng nhân dân xã có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: – Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã. – Quyết định biện pháp […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện

QK2 – Theo quy định tại Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực quốc phòng, […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

QK2 – Điều 19 và Điều 40 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp […]

Điểm mới tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

QK2 – Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng […]