Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 02:20:40

Ý chí dân tộc – sức mạnh vô song

Ngày đăng: 18/08/2016

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh cao trào hành động cách mạng, tập trung mọi nỗ lực của toàn dân, toàn quân cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời kiên quyết đấu tranh với nạn tham nhũng và những yếu kém, trì trệ, xây dựng một xã hội năng động, cởi mở, đáp ứng yêu cầu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của một quốc gia hưng thịnh thời hội nhập.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là niềm tự hào của toàn dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là bài học về đường lối cách mạng đúng đắn, độc đáo, sáng tạo của Đảng ta và Bác Hồ, biết nắm đúng thời cơ, với đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán kiên trung, dũng cảm tuyệt vời…, mà thành công lớn nhất, cội nguồn của mọi sức sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám là Đảng và Bác Hồ đã khơi đúng mạch nguồn, đáp ứng kịp thời khát vọng của toàn dân mong muốn đất nước sớm thoát khỏi ách nô lệ, giành được độc lập, tự do. Ước vọng của toàn dân được Đảng ta kịp thời tập hợp, tổ chức thành sức mạnh vô song của một dân tộc đang từ lầm than, nô lệ, vụt đứng lên như Phù Đổng, “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi người dân Việt Nam như được sống trong không khí sôi động của mùa thu cách mạng. Cùng với thuận lợi và khó khăn, thành công và vấp váp, chưa bao giờ trong Đảng và toàn dân trỗi dậy niềm khát khao xây dựng một quốc gia hưng thịnh như hôm nay.

 Ảnh minh họa: TTXVN.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp chiến lược và quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước. Bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám và cũng là bài học mang tính thời sự mà Đảng ta thực hiện, được toàn dân đồng tình ủng hộ, đó là mọi quyết sách của Đảng đều bắt nguồn từ thực tiễn và từ nguyện vọng, tâm tư cháy bỏng của quần chúng nhân dân. Chúng ta đã và đang được chứng kiến các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, gắn với các giải pháp đồng bộ và hành động quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; về củng cố tổ chức Đảng, bộ máy hành chính các cấp, hướng tới sự toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Dù tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ… còn phức tạp và biến tướng tinh vi, cản trở sự phát triển của đất nước, song sức mạnh vô song của Đảng, của dân tộc chính là ý nguyện thống nhất của toàn dân. Bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám đã và đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện trong công cuộc đổi mới, kiến thiết đất nước, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, trong cải cách thủ tục hành chính, cùng nhiều giải pháp bảo đảm quốc phòng-an ninh và ngoại giao; về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục…

Dựa vào dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng-đó là phương châm hành động, là kim chỉ nam mà Đảng ta kiên trì thực hiện, tạo nên sức mạnh vô song của dân tộc trong sự nghiệp kiến tạo xã hội mới, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạp bằng mọi trở ngại, đưa đất nước tiến bước vững chắc trên đường đổi mới, trong giai đoạn cách mạng mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top