Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 01:12:11

Xây dựng KVPT tỉnh Lai Châu vững chắc, tạo môi trường ổn định để phát triển

Ngày đăng: 05/10/2022

QK2 – Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN) và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh; đồng thời, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

LLVT tỉnh Lai Châu thi đua huấn luyện giỏi.

Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; định hướng việc xây dựng KVPT tỉnh toàn diện về tiềm lực và thế trận; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện; làm tốt công tác giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng…, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng KVPT.

Tỉnh quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế LLVT theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tập trung xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng KVPT tỉnh. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tốt. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”.  

Cùng với việc xây dựng LLVT, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng KVPT theo phương châm “Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực QP-AN”. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao sức mạnh từ bên trong, làm nền tảng xây dựng KVPT vững chắc. LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận trong KVPT; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình theo hướng lưỡng dụng; xây dựng thế trận phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc, làm cơ sở cho sẵn sàng chuyển hóa thế trận từ thời bình sang thời chiến khi có tình huống xảy ra, vừa đảm bảo yêu cầu dân sinh vừa phục vụ nhiệm vụ QP-AN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.  

Với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lai Châu đã từng bước xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 2 và cả nước, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, Lai Châu tiếp tục xác định xây dựng KVPT tỉnh vững chắc là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT. Theo đó, các cấp, ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QP-AN, làm cho nhân dân, trước hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng KVPT, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, đồng thời, tích cực đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng tiềm lực mọi mặt của KVPT, nhất là xây dựng cơ sở chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường xây dựng tiềm lực kinh tế, thế trận quân sự trên các địa bàn chiến lược. Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường QP-AN, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc ngay từ trong khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ở các cấp, ngành, lĩnh vực; bám sát quan điểm này trong triển khai các chương trình, dự án, nhất là trên tuyến biên giới, các công trình giao thông, thủy điện trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội với xây dựng kết cấu hạ tầng của nền quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp ngay từ cơ sở làm nền tảng để xây dựng KVPT vững chắc.

Tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, có sức chiến đấu cao, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm khả năng tác chiến và giành thắng lợi trong mọi tình huống, nhất là hình thái chiến tranh, môi trường, loại hình tác chiến mới và xử lý các vấn đề về an ninh phi truyền thống… Trước mắt tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Xây dựng KVPT tỉnh Lai Châu vững chắc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, tập trung xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, từng bước đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

GIÀNG PÁO MỶ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh Lai Châu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.