Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:57:12

Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Ngày đăng: 18/10/2021

QK2 – Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, trong những năm qua, Đảng bộ Quân khu luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện (VMTD) thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 (khóa XI), Chỉ thị 05 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp. Trong hoạt động lãnh đạo đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, nhất là các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững; phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao; đoàn kết nội bộ được tăng cường…
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu.  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng… Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có bản lĩnh vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, trình độ tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra hoạt động CTĐ-CTCT tại Lữ đoàn 543.

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP); đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực; lãnh đạo LLVT Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP, xây dựng LLVT Quân khu VMTD, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu  cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Thực tiễn cho thấy, trong mọi thời kỳ, mọi nhiệm vụ, LLVT Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn, nhất là những thách thức an ninh phi truyền thống; thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả to lớn đến đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên tất cả các lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. 
Trong bối cảnh, tình hình đó, để lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm sau:
Quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của QUTƯ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu; xây dựng LLVT Quân khu VMTD, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng LLVT Quân khu luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, gương mẫu, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104-QĐ/ĐU của QUTƯ về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 855 của Thường vụ QUTƯ về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, QUTƯ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, trước hết là với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình; đồng thời chủ động kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hoá" Quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT.
Coi trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, gương mẫu, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm; tạo môi trường, điều kiện để cán bộ phát huy sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, phân công, phân cấp gắn với giao quyền ràng buộc trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật, pháp luật; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng
Quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực điều hành và chất lượng hoạt động của cơ quan chính trị các cấp, bảo đảm thực sự là cơ quan tham mưu sắc bén giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. 
Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ QS,QP; phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức quần chúng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn vững mạnh, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xây dựng "thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; tiếp tục củng cố, giữ gìn, phát huy và làm cho giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng sâu sắc, tỏa sáng; tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.