Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 03:03:44

Tuổi trẻ Quân khu rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày đăng: 10/08/2022

QK2 – Giai đoạn 2017-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo của cơ quan chính trị các cấp, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) Quân khu được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó, cũng có những khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tác động đến tư tưởng, tâm lý của thế hệ trẻ. Mặt khác đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến nhiệm vụ, trong đó có hoạt động CTĐ và PTTN của Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với các giáo viên và học viên tại Hội nghị tổng kết lớp Tiếng Anh giao tiếp Cục Chính trị.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức đoàn và vị thế của đoàn viên, thanh niên; những điều kiện thuận lợi, khó khăn trên, cơ quan chính trị  các cấp đã chỉ đạo tổ chức đoàn chủ động tham mưu đề xuất với tổ chức đảng, người chỉ huy quán triệt Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, triển khai chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 25. Cấp ủy, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn về hoạt động CTĐ và PTTN; định hướng nội dung tư tưởng, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, ĐVTN.

Cơ chế tiến hành công tác thanh niên được vận hành đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thường xuyên coi trọng việc quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác thanh niên; tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CTĐ và PTTN. Làm tốt công tác nắm tình hình, gặp gỡ đối thoại, lắng nghe và giải đáp các ý kiến của ĐVTN. Trước những vấn đề mới, kịp thời thông tin, định hướng cho ĐVTN nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với CTĐ và PTTN. Nội dung CTĐ và PTTN được đưa vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động. Cơ quan chính trị các cấp thực hiện đúng chức năng là trung tâm phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ và PTTN.

Trên các mặt hoạt động, Cục Chính trị đã chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức giáo dục ĐVTN phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức; trong đó tập trung như giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, khơi nguồn lý tưởng cách mạng, hình thức giáo dục, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của tuổi trẻ, bám sát các tiêu chí, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”… Hình thức giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục tập trung với các hình thức giáo dục có thế mạnh của tổ chức đoàn, thông qua đó góp phần định hướng cho cán bộ, ĐVTN nhận thức chính trị, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng lý tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cán bộ, ĐVTN.

Xung kích là hoạt động đặc thù và thế mạnh của tuổi trẻ. 5 năm qua hoạt động xung kích của tuổi trẻ Quân khu được tổ chức đoàn các cấp triển khai có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng. Trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, Cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng chương trình hành động, xác định nội dung xung kích cho ĐVTN. Nội dung xung kích tập trung thực hiện 3 khâu đột phá do Nghị quyết Đảng ủy Quân khu xác định.

  Thông qua phong trào xung kích, trên các mặt công tác, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thúc đẩy, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Nhiều mô hình hoạt động đã trở thành sức sống của hoạt động tuổi trẻ như: “Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi”, “Rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp”, “Nhà xe, nhà kho thanh niên”, “Vườn rau thanh niên trên núi”, “Thanh niên Quân khu 2 xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn”, “Tuổi trẻ với pháp luật, kỷ luật  và văn hóa giao thông”, Chi đoàn mẫu mực về điều lệnh, chính quy”, “Chi đoàn không có ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”,  “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Tuổi trẻ Quân khu 2 chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”… Thông qua phong trào xung kích đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, xây dựng động cơ, nuôi dưỡng hoài bão ước mơ cho ĐVTN ra sức phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Cùng với phong trào xung kích, tình nguyện, những năm qua, Cục Chính trị đã chỉ đạo quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, ĐVTN, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Tổ chức đảng các cấp tích cực triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tổ chức cho đoàn viên đăng ký rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên. Đại đa số cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, đảng viên trẻ thực hiện tốt cam kết với chi bộ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban chỉ đạo điều hành phối hợp các tỉnh trên địa bàn, trong đó đoàn thanh niên là một thành viên thực hiện có hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nông thôn mới, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ ĐVTN thực hiện NVQS và hướng nghiệp, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

 Có thể khẳng định, giai đoạn 2017-2022,  hoạt động CTĐ và PTTN Quân khu được triển khai toàn diện, đồng bộ, chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành về mọi mặt, có mục tiêu lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; xung kích, đột phá thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX là dịp để tuổi trẻ Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được những năm qua, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xung kích, đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ Quân khu. Với khẩu hiệu hành động: “Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội tập trung trí tuệ xác định chủ trương, giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá về “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên”; “Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; tiên phong, sáng tạo trong áp dụng chuyển đổi số”; “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông”. Để hướng tới mục tiêu đó, tuổi trẻ Quân khu đoàn kết thực hiện phong trào “Thanh niên Quân khu rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhằm rèn luyện, xây dựng hình mẫu Thanh niên Quân khu “Khát vọng đẹp – Trách nhiệm cao; Huấn luyện tốt – Hành động giỏi; Đoàn kết tốt – Kỷ luật nghiêm”; thực hiện “Một tập trung, Hai xung kích và Ba sáng tạo”.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, mỗi cán bộ, ĐVTN nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, sắt son niềm tin với Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng xung kích, tình nguyện nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống “Kiên định, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, chiến thắng” và niềm tin mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng cho tuổi trẻ.

Thiếu tướng NGUYỄN SƠN HÀ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.