Thứ năm Ngày 02 Tháng 07 Năm 2020, 05:16:00

Tỉnh táo với luận điệu xuyên tạc Hội nghị Trung ương 10

Ngày đăng: 28/05/2019

QK2 – Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã tổ chức trọng thể tại Hà Nội và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận về Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…; đồng thời  Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư đã phát biểu khai mạc và định hướng, việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có hai báo cáo chuyên đề quan trọng, đó là: Báo cáo chuyên đề về kinh tế – xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra, “việc thi hành Điều lệ Đảng để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội sắp tới hay không? Nếu có sửa thì chúng ta phải tổng kết”.

Lợi dụng nội dung này, một số phần tử xấu đã tung ra những luận điệu tuyên truyền sai lệch trên mạng xã hội. Chúng cho rằng, “sửa đổi Điều lệ Đảng là đòi hỏi bức bách của cuộc sống”. Họ tiếp tục tung ra chiêu bài nói xấu: “Đảng Cộng sản bây giờ không phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân”; cần xóa bỏ mục đích của Đảng “thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”; đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20,  Việt Nam là nước thuộc địa, nửa phong kiến, nhân dân Việt Nam sống kiếp nô lệ lầm than. Nhiều phong trào yêu nước, khởi nghĩa của nhân dân đánh đuổi thực dân xâm lược đã bị dìm trong biển máu. Nhân dân Việt Nam, những người yêu nước Việt Nam chưa tìm ra con đường cứu nước cứu dân. Được sự chuẩn bị tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người cộng sản tiền bối, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cách mạng cần có đường lối cứu dân, cứu nước đúng đắn.

Hơn tám mươi năm ra đời và lãnh đạo đất nước, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, vai trò của Đảng ngày càng được khẳng định. Với đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt mọi phong ba bão tố; là tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng; xây dựng chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, vì Đảng Cộng sản không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.

Suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã thực hiện xuất sắc vai trò tập hợp quần chúng làm nên nhiều thắng lợi vĩ đại. Cách mạng tháng Tám lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh xâm lược là Pháp và Mỹ, từng bước đưa dân tộc độc lập, thống nhất. Trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng vẹn toàn lãnh thổ sau khi xảy ra các cuộc xung đột nội bộ hoặc bị các thế lực ngoại bang xâm lược. Đặc biệt, hơn ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, trong đó có những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Vị thế đất nước được nâng lên, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Đấy chính là vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Đảng ta.

Trải qua thực tiễn, Đảng ta từng bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đúc rút được những bài học quý giá trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước. Thời kỳ nào cũng vậy, Đảng ta xác định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ và là công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Suốt quá trình đó, Đảng đã ra nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, từng bước hoàn thiện bản thân mình. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nếu Đảng ta không bản lĩnh vững vàng thì khó có thể trụ vững, nhất là khi cuộc chính biến ở Liên Xô và Đông Âu làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa tan vỡ, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ xảy ra gần ba thập kỷ trước và một trong những nguyên nhân của sự sụp đổ đó chính là những người cộng sản đã từ bỏ mục tiêu lý tưởng của giải cấp công nhân, sai lầm về nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng làm cho Đảng mất sức chiến đấu, mất vai trò lãnh đạo, không vì dân.

Trước những luận điệu xuyên tạc của một số phần tử phản động lợi dụng việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức tỉnh táo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống; đó chính là mục tiêu mà Đảng ta xác định ngay từ khi ra đời.

VIỆT KHÔI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *