Thứ tư,12/12/2018 | 05:05:02 GMT+7

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 21/09/2015

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Sức mạnh của Quân đội bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục” (*).

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tham quan khu trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyên Thắng

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tham quan khu trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyên Thắng

 Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất giai cấp, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức xây dựng Quân đội; nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), tổ chức quần chúng trong Quân đội. Chính vì vậy, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn là khâu then chốt, là yếu tố quyết định, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhìn lại 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương giải pháp và bước đi phù hợp, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đã thường xuyên được coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, trong đó xác định rõ giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khâu đột phá, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính quyết định ở những thời điểm quan trọng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo. Hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng bổ sung, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhất là các mặt công tác trọng yếu, các lĩnh vực nhạy cảm; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo cho cấp ủy viên các cấp. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có nền nếp; số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng.

Đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; khắc phục và xử lý cơ bản những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; nội bộ đoàn kết, phong cách lãnh đạo của nhiều cấp ủy có tiến bộ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT, vai trò của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và người chỉ huy các cấp. Hoạt động CTĐ, CTCT ngày càng bám sát, đi sâu phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và mọi hoạt động của bộ đội.

 Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp luôn vững vàng, kiên định, có phẩm chất và năng lực tốt, khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài về tổ chức, xây dựng lực lượng Quân đội thời kỳ mới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã có đổi mới, nhưng một số nội dung chưa theo kịp sự phát triển của tình hình; năng lực lãnh đạo toàn diện, việc thực hiện quy chế, quy định và nền nếp chế độ sinh hoạt, tự phê bình, phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; việc nắm, quản lý, đánh giá cán bộ ở một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát có nơi hiệu quả thấp… Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm, có thái độ đúng đắn và quyết tâm cao để khắc phục, sửa chữa, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; nhưng tình hình tiếp tục có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và khủng bố gia tăng. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức.

Trong nước, tình hình chính trị-xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội ngày càng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những thủ đoạn mới, tinh vi, thâm độc hơn; đặc biệt trong khi toàn Đảng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng lại tìm mọi thủ đoạn để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, công kích sự lãnh đạo của Đảng, những luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa” Quân đội… Đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi và thâm hiểm, kích động, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

Trước bối cảnh tình hình trên, để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu then chốt, quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó một số giải pháp chủ yếu là:

Trước hết, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, có ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu thâm độc đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa” Quân đội nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, tiêu cực, lạc hậu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Hai là, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo. Trước yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay, để Đảng không ngừng được chỉnh đốn, đổi mới và phát triển, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bản chất, nội dung, mối quan hệ của nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung, dân chủ phải luôn gắn bó chặt chẽ; dân chủ phải đi đến tập trung và tập trung phải trên cơ sở dân chủ; thường xuyên liên hệ, kiểm điểm về nhận thức và thực hiện nguyên tắc này ở cấp  mình. Quá trình thực hiện phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ phối hợp công tác của từng cán bộ, đảng viên, của từng cấp ủy, tổ chức đảng; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, tư tưởng giản đơn, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng đều do cấp ủy, tổ chức đảng dân chủ bàn bạc và quyết định theo đa số. Xa rời, xem nhẹ hoặc thực hiện không đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là làm yếu sức mạnh của Đảng từ gốc.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, gắn với quy trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, các cấp ủy, bí thư (phó bí thư) phải làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để mọi đảng viên được đóng góp xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Khi đã có nghị quyết, cấp ủy chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, tổ chức đảng phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng người; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, bảo đảm cho nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết đã ban hành, không được phát ngôn và hành động trái với nghị quyết. Phát huy vai trò của bí thư, cấp ủy trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, các thủ tục, nguyên tắc của Đảng; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội những năm qua cho thấy: Ở đâu và khi nào đội ngũ bí thư, cấp ủy có phẩm chất, năng lực, tính đảng, tính nguyên tắc cao, thì nơi đó hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy được khẳng định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần quán triệt và thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học kỹ thuật ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống, có trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao. Đồng thời chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cả trong và ngoài nước; kết hợp giữa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành với kiến thức kinh tế-xã hội, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ quân sự, có chính sách phù hợp để thu hút nhân tài vào phục vụ trong Quân đội. Phấn đấu đến năm 2020 có hơn 95% cán bộ trong Quân đội có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch… bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường để nâng cao năng lực toàn diện. Tăng cường công tác quản lý cán bộ theo phân cấp; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ ở tất cả các cấp… Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ công tác trong các lĩnh vực đặc thù; ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa…

Trong công tác xây dựng Đảng, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy viên; tiếp tục xây dựng chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy vững chắc; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; các cấp ủy cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ đảng viên và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; chăm lo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng. Hoạt động CTĐ, CTCT phải hướng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phải cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các hoạt động sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp theo hướng gọn, mạnh, hợp lý, thực sự là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác xây dựng Đảng và tiến hành CTĐ, CTCT trong Quân đội. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tính tiền phong gương mẫu và trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn của cán bộ chính trị các cấp. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách công tác, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung làm chuyển biến tình hình đơn vị cơ sở, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu, nếp sống chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết, gắn bó với Nhân dân, tích cực tham gia giúp dân phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức quần chúng cũng như mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thể hiện rõ thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội và toàn quân rất nặng nề. Phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; nhất là kết quả tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân đội trong thời gian qua, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nắm vững thời cơ, vượt qua thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCHBí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

————-

(*) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr350

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *