Chủ nhật Ngày 27 Tháng 09 Năm 2020, 02:56:51

Thành phố Yên Bái: Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN

Ngày đăng: 04/08/2020

QK2 – Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) được Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp thành phố Yên Bái (Yên Bái) tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Thông qua thực hiện công tác Giáo dục QP-AN đã làm chuyển biến tích cực, hiệu quả nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định ANCT – TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Thành phố Yên Bái thường xuyên làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Yên Bái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó góp phần thiết thực vào việc tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ; làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN, những năm qua, thành phố Yên Bái luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục QP-AN và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác QP-AN. Trên cơ sở đó triển khai toàn diện, sâu rộng, có nền nếp, chiều sâu; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho toàn dân, trọng tâm là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Thượng tá Lê Ngọc Sâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục QP-AN, phát huy vai trò nòng cốt, Ban CHQS thành phố chủ động tham mưu củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đúng, đủ thành phần theo quy định và hoạt động có nền nếp, hiệu quả có chiều sâu; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN xã, phường, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch công tác giáo dục QP-AN hằng năm và kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục QP-AN, như: Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục QP-AN, Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể khảo sát nắm chắc số lượng, chất lượng các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN 2, 3, 4; người quản lý doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn; chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo; học sinh, sinh viên.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 11 trường cao đẳng, cao đẳng nghề, trung học phổ thông. Hằng năm, các nhà trường tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục QP-AN theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình giảng dạy, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin nên kết quả, chất lượng ngày càng được nâng lên. Từ môn học Giáo dục QP-AN, học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trang bị những kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết để vận dụng trong học tập, công tác.

Đối với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố, Thành ủy và Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục QP-AN theo quy định; đồng thời tổ chức lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN vào các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng (bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể)… góp phần nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương từ thành phố xuống cơ sở coi trọng và thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cơ quan tuyên truyền thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời xây dựng chương trình, đưa tin, bài, phóng sự trên hệ thống truyền thanh, bản tin thành phố, Báo, Đài PTTH tỉnh…, góp phần quan trọng vào định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

“Thông qua công tác phổ biến kiến thức QP-AN đã giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn dân về niềm tin, lý tưởng, niềm tự hào của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; từ đó, thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng ở cơ sở, tuyên truyền giáo dục động viên xây dựng nền QPTD vững mạnh, giữ vững ổn định ANCT – TTATXH ở địa phương, cơ sở” – Trung tá Hoàng Văn Chung, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Yên Bái khẳng định.

Bài, ảnh: VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *