Thứ ba,19/06/2018 | 02:55:48 GMT+7

Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội

Ngày đăng: 17/04/2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trong đó có việc tập trung đẩy mạnh thực hiện nội dung đột phá về trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội, trong năm 2016, toàn quân đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp giáo dục, quản lý bộ đội nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh quân đội, ý thức chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy làm cho nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện cho bộ đội về Điều lệnh Quản lý bộ đội, Điều lệnh Đội ngũ theo đúng nội dung, chương trình quy định cho các đối tượng, trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên, việc chấp hành nền nếp, chế độ, lễ tiết, tác phong của quân nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã chủ động đầu tư kinh phí, làm mới và củng cố, bổ sung hệ thống biển, bảng, dây, giá… bảo đảm tốt cho thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy. Nơi ăn, ở, làm việc được bố trí xếp đặt gọn gàng, thống nhất, vệ sinh, môi trường, doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan, đơn vị có nhiều biện pháp duy trì, tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày, trong tuần, bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân.

 Bộ đội Đặc công duyệt đội ngũ. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Bộ đội Đặc công duyệt đội ngũ. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội còn những hạn chế như việc dự báo tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm kỷ luật ở một số đơn vị chưa chủ động, nhạy bén, kịp thời; sự chuyển biến trong chấp hành kỷ luật của quân nhân chưa thực sự vững chắc. Công tác quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị còn thụ động, thiếu những biện pháp cụ thể, hiệu quả, còn biểu hiện nặng về mệnh lệnh hành chính sự vụ, thiếu chiều sâu, tính giáo dục, thuyết phục chưa cao. Việc nắm và thực hiện chức trách, chế độ công tác của một số quân nhân chưa nghiêm túc, vi phạm pháp luật, kỷ luật vẫn còn xảy ra với tính chất, mức độ khác nhau. Công tác duy trì thực hiện chế độ, nền nếp chính quy ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao. Trình độ, năng lực quản lý bộ đội, quản lý cơ sở vật chất, vũ khí trang bị của một số cán bộ, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế. Những hạn chế, khuyết điểm đó đã ảnh hưởng đến chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị… .

Để tạo sự chuyển biến vững chắc về trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp phù hợp, hiệu quả với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và đối tượng quản lý.

Trước hết, cần tiếp tục tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động trong việc nâng cao trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định rõ việc lãnh đạo nâng cao trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị. Thường xuyên giáo dục cho bộ đội có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, tạo sự chuyển biến trong mọi hoạt động của đơn vị. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng; chú trọng khai thác, sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại, hình thức thông tin hấp dẫn, có sức thuyết phục cao để định hướng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Trong lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, tuyên truyền, tổ chức thực hiện cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về đẩy mạnh xây dựng chính quy trong quân đội. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Quy định 646-QĐ/QUTW ngày 6-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội”; Chỉ thị số 771-CT/QUTW ngày 22-12-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong quân đội; Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện “Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 8-10-2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quân đội; Chỉ thị số 91/CT-BQP, ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”…

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện điều lệnh với duy trì nền nếp các chế độ sinh hoạt chính quy. Hiện nay, nội dung huấn luyện điều lệnh chỉ chiếm 15% trong tổng số thời gian huấn luyện quân sự. Do vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh của bộ đội, cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với duy trì có nền nếp các chế độ sinh hoạt chính quy. Thực hiện học tới đâu vận dụng vào sinh hoạt, học tập, công tác hằng ngày tại đơn vị. Thời điểm huấn luyện điều lệnh phải bố trí vào thời gian đầu của giai đoạn huấn luyện để bộ đội vận dụng vào trong quá trình sinh hoạt, học tập và công tác. Sau một tháng huấn luyện, 6 tháng và 1 năm phải sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế. Tăng cư­­ờng các biện pháp kiểm tra, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và thông báo về tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị theo quy định. Cơ quan tham mưu cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí cho bộ đội, tạo điều kiện để thực hiện các chế độ sinh hoạt chính quy, góp phần tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, kỷ luật.

Tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, thực hiện nghiêm công tác quản lý bộ đội toàn diện, chặt chẽ cả số lượng, chất lượng. Thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc quyền, kiên quyết xử lý những quân nhân có phẩm chất đạo đức kém, ý thức chấp hành kỷ luật chưa nghiêm. Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, phát huy cao độ tính tự giác của mọi quân nhân trong chấp hành các quy định. Quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư số 192/2016/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”. Khi có vụ việc vi phạm xảy ra, chỉ huy đơn vị phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời, trung thực, không bao che, giấu giếm khuyết điểm; tổ chức kiểm điểm, quy rõ trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật. Duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần và các quy định của quân đội. Giải quyết tốt công tác tư tưởng của bộ đội, không để nảy sinh tiêu cực, dẫn tới những hành động vi phạm kỷ luật. Quản lý quân nhân ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là ở các đơn vị đóng quân nhỏ lẻ, tăng cường hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự nhằm duy trì nghiêm kỷ luật.

Phát huy vai trò của các cấp, ngành, các tổ chức trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị điểm về chấp hành điều lệnh. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong đơn vị cần hướng hoạt động vào việc bàn bạc, hiến kế xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh của bộ đội. Lấy kết quả chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy của đơn vị và việc chấp hành kỷ luật của bộ đội và đơn vị là tiêu chí để xem xét, đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân. Gắn việc xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội với việc tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào, các cuộc vận động trong đơn vị, tập trung xây dựng đơn vị điểm về chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật ở từng cấp phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường. Hằng tháng, quý và cả năm kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức cho đơn vị thực hiện, nâng cao chất lượng toàn diện xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

go top