Thứ hai,17/12/2018 | 02:15:49 GMT+7

Tăng cường phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Ngày đăng: 10/09/2017

Hiện nay các thế lực phản động, thù địch điên cuồng chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, chúng đã kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ nhằm hạ bệ hình ảnh Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; phủ định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế – xã hội và quy chụp đó là do yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước; kích động nhân dân đòi đa nguyên, đa đảng, gây xáo trộn, rối loạn trong xã hội ta, từ đó lập mưu, tính kế kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân từ bỏ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Các nhà báo tác nghiệp trong hội nghị phối hợp tuyên truyền tại Quân khu 2 năm 2016. Ảnh: XP

Để thực hiện mưu đồ trên, chúng đặc biệt chú ý lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, triệt để khai thác mạng Internet, sử dụng mạng xã hội để chống phá Việt Nam, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng, kích động tư tưởng “ly khai, tự trị”, đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, hỗ trợ thúc đẩy hình thành tổ chức chính trị đối lập. Chúng tiếp tục sử dụng nhiều đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, hàng trăm cơ quan báo chí, nhà xuất bản tuyên truyền phá hoại tư tưởng (PHTT) chống Việt Nam. Chúng sản xuất hàng chục nghìn tin, bài, video, bảng tin có nội dung sai sự thật để phát tán vào trong nước gây nhiễu loạn thông tin nhằm phê phán chính quyền, kích động chống Đảng, Nhà nước ta.

Các tổ chức phản động lưu vong liên kết với các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài, lập mới hàng nghìn website, blog, chỉ đạo số đối tượng trong nước tiến hành hàng chục vụ rải truyền đơn, viết, vẽ khẩu hiệu phản động tại các địa phương để phá hoại tư tưởng, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, mô hình Nhà nước và tính chất chính trị của lực lượng vũ trang; lợi dụng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vấn đề Biển Đông… phát tán các thông tin về “bí mật nội bộ”, “bí mật đời tư lãnh đạo” để bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chia rẽ nội bộ, gieo rắc tâm lý hoang mang, hoài nghi, bất bình trong nhân dân… Chúng sử dụng các trang mạng xã hội, chủ yếu là Facebook để kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, kích động bạo loạn lật đổ (nổi lên là facebook của các đối tượng Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Lã Dũng, Nguyễn Văn Phương…); tạo lập các blog thu hút hàng triệu lượt truy cập như: “Quan làm báo”, “Dân làm báo”, “Cầu nhật tân”, “Bồ câu đen”, “Tạp chí sự thật”,… để thực hiện các chiến dịch phá hoại tư tưởng quy mô lớn nhằm kích động có chủ đích chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nguy hiểm hơn, chúng tập trung vào những vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc, kích động, gây áp lực, hòng thay đổi chủ trương, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Có thể thấy, hệ thống báo nói, báo in, báo hình… do các thế lực thù địch tổ chức đã có mặt ở hầu hết các quốc gia có người Việt Nam sinh sống. Phần lớn các đài phát thanh, truyền hình, báo chí bằng tiếng Việt ở các nước đều bị các thế lực thù địch, các đảng phái, các tổ chức phản động lưu vong lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.

Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.

Để đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin, truyền thông và quản lý hiệu quả công tác thông tin, truyền thông.

Làm tốt những giải pháp trên sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

HƯƠNG LINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *