Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 02:40:07

Quy định về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng

Ngày đăng: 18/09/2018

QK2 – Với nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội (KT-XH) và KT-XH với quốc phòng, Luật Quốc phòng năm 2018 quy định đầy đủ, toàn diện về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong việc cho ý kiến, tham gia thẩm định đối với việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án của các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu QP để thể chế Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Kết luận số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La làm đường giúp dân tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.

Tại Điều 15, quy định về kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng đã quy định cụ thể 3 nội dung trọng tâm, trong đó khẳng định: Kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực KT-XH có sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát triển KT-XH.

Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng bao gồm: Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH của các Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc;

Cũng tại Điều 15, Luật nêu rõ: Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với KT-XH trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; tổ chức, xây dựng khu kinh tế – quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phải được Bộ Quốc phòng cho ý kiến, tham gia thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phải tuân thủ yêu cầu về kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng theo quy định của luật có liên quan. Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

 NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.