Chủ nhật Ngày 31 Tháng 05 Năm 2020, 10:55:17

Quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự

Ngày đăng: 15/09/2019

QK2 – Theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS), Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về PTDS, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PTDS; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PTDS thuộc lĩnh vực được phân công trên phạm vi cả nước; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về PTDS tại địa phương.

Theo đó, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm: Ban hành các văn bản hướng dẫn về PTDS ở địa phương theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ PTDS. Chỉ đạo giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động, nhân dân tham gia PTDS; nâng cao ý thức cảnh giác cho tầng lớp nhân dân tại địa phương, đặc biệt là ở những vùng sâu, xa về nguy cơ và cách phòng tránh thảm họa thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân. Bố trí ngân sách và đầu tư trang bị phương tiện cho các hoạt động PTDS chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch PTDS, kế hoạch xây dựng thế trận PTDS của địa phương. Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của địa phương và các cơ quan, tổ chức Trung ương hoạt động tại địa phương thực hiện nhiệm vụ PTDS theo sự chỉ đạo của cơ quan PTDS cấp trên. Chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và diễn tập về PTDS; tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, bảo vệ nhân dân khi có chiến tranh cho các lực lượng thuộc quyền. Kiến nghị với các cơ quan PTDS cấp trên để huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành Trung ương, địa phương khác phối hợp thực hiện các biện pháp PTDS trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình. Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác PTDS. Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng về PTDS ở địa phương. Thống kê, báo cáo công tác PTDS theo phân cấp…

UBND cấp xã có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PTDS tại địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về PTDS. tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PTDS cho các tổ, đội làm nhiệm vụ PTDS; xây dựng phong trào quần chúng PTDS. Bảo đảm ngân sách, trang bị, phương tiện cho hoạt động PTDS. Xây dựng và triển kha kế hoạch PTDS ở địa phương; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của địa phương và các cơ quan, tổ chức hoạt động tại địa phương thực hiện nhiệm vụ PTDS theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PTDS cấp huyện. Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và diễn tập về PTDS theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, bảo vệ nhân dân khi có chiến tranh. Kiến nghị với Ban Chỉ huy PTDS cấp huyện để huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức khác phối hợp thực hiện các biện pháp PTDS trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình. Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác PTDS; thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng về PTDS ở địa phương. Thống kê, báo cáo UBND cấp huyện về PTDS; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ PTDS…      

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *