Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 11:37:34

Phú Thọ xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới

Ngày đăng: 05/10/2019

QK2 – Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ (KVPT) cũng như vị trí chiến lược quan trọng của địa phương trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài 1: Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh

Đại tá Đinh Mạnh Phác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ – Người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương cho rằng, sức mạnh KVPT là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó tiềm lực chính trị, tinh thần (CTTT) giữ vị trí cơ sở nền tảng. Theo Đại tá Đinh Mạnh Phác, nếu biết phát huy sức mạnh tinh thần sẽ tạo sức mạnh vật chất to lớn cho KVPT, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tá Đinh Mạnh Phác, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ gặp gỡ, động viên thanh niên đất Tổ lên đường nhập ngũ.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, với tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo KVPT tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc cả về tiềm lực, thế trận theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện thực tiễn ở địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực CTTT vững mạnh. Nhờ vậy, tiềm lực CTTT có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Qua tìm hiểu thực tế ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tập trung xây dựng cơ sở xã, phường, cụm quân sự, quốc phòng an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (KTVHXH) với tăng cường quốc phòng, an ninh (QPAN); thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và chính sách an sinh xã hội…

Nhờ vậy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động của KVPT, nhất là trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các cấp được nâng lên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KTVHXH trên địa bàn.

Hoạt động của chính quyền, nhất là ở cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đổi mới phong cách lề lối làm việc, luôn hướng về cơ sở, gần dân, sát dân để hiểu dân và phục vụ nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng quân sự, công an thường xuyên tổ chức các tổ, đội công tác tăng cường về cơ sở, bám địa bàn, bám dân. Lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng địa bàn vững mạnh, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND trong KVPT ngày càng vững chắc.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Hằng năm, ngoài việc cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QPAN theo chỉ tiêu trên giao, tỉnh Phú Thọ đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đi sâu vào những nội dung cơ bản về xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; kết hợp phát triển KTVHXH với tăng cường QPAN, xây dựng KVPT, phòng thủ dân sự và những kiến thức mới về quốc phòng…

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đã đào tạo và cử đi đào tạo được gần 500 đồng chí có trình độ từ trung cấp đến đại học ngành quân sự cơ sở tại các trường trong Quân đội; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 310.000 lượt cán bộ các cấp; trên 5.800 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; gần 1.500 lượt già làng, trưởng bản; trên 310.000 lượt học sinh, sinh viên… đồng thời đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, QPAN.

Chỉ tính riêng năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận về KVPT và các nội dung về diễn tập KVPT cho gần 600 cán bộ các cấp, các ngành. Thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ và giáo dục QPAN đã trang bị cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân những kiến thức cơ bản về xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác QSQP địa phương, xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên nói chung, nhất là trong lực lượng DQTV, dự bị động viên (DBĐV) được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt trên 22%, tự vệ đạt gần 57%, DBĐV đạt gần 13%. Công tác kiểm tra, giám sát coi trọng, nhất là đối với đối tượng cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS, công an cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức thường xuyên được củng cố theo hướng cơ bản, 100% tham gia cấp ủy, HĐND và thành viên UBND; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng KVPT và tổ chức tốt nhiệm vụ QPAN ở cơ sở.

Hằng năm tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, chú trọng, tập trung xây dựng LLVT địa phương “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, Trong đó, xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng DBĐV sát với yêu cầu xây dựng tiềm lực về QPAN trong KVPT và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nguồn xây dựng lực lượng DBĐV và phát triển đảng. Các đơn vị LLVT tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể chú trọng các phương án tác chiến phòng thủ, tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT, chiến đấu phòng thủ các cấp. Kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi. Thông qua huấn luyện, luyện tập, diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhận thức, trách nhiệm, chất lượng tổng hợp, trình độ, SSCĐ, tác chiến phòng thủ, hiệp đồng quân binh chủng trong KVPT của LLVT được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng KVPT vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Việc tăng cường tiềm lực CTTT trong KVPT có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về KVPT; trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực CTTT, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới, trọng tâm trước mắt là tổ chức thành công Cuộc diễn tập KVPT tỉnh một bên ba cấp năm 2019.

Bài, ảnh: THÀNH LONG – XUÂN PHƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *