Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 02:11:45

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội và Công an trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 28/09/2022

QK2 – Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (sau đây gọi là Nghị quyết 35-NQ/TW), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Quân đội và Công an nhân dân đã có nhiều chủ trương, giải pháp xung kích đi đầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Kỳ 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng

Thực tế cho thấy, sau khi các nước các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngấm ngầm truyền bá tư tưởng đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… nhằm chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và việc quán triệt tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, kiên quyết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 35-NQ/TW càng trở nên quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay.

Cán bộ, nhân viên quân y Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thực hiện công tác dân vận, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng cho người dân xã Minh Hương, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước" gắn với việc chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Nghị quyết 35-NQ/TW đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng trên mặt trận đấu tranh, tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; trong đó, Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu. Bởi vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở các cấp trong Quân đội và Công an, nhất là người đứng đầu ở từng cấp phải luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, coi đó là công việc tự giác, chủ động, nhằm ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì công tác tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, “xây” là tuyên truyền, bảo vệ; “chống” là đấu tranh để kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đồng thời, hoạch định, không ngừng bổ sung, phát triển đường lối đổi mới và tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011).

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Đồng thời, thông qua tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh để nhận diện đúng, nâng cao khả năng tự phòng, chống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị…

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và Công an cần phải tăng cường công tác giáo dục, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ về việc khai thác, sử dụng các trang mạng xã hội để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, bảo vệ, đấu tranh nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều cấp độ phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm. Đồng thời, tích cực dự báo, nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện các thông tin xấu độc, xuyên tạc mà các thế lực thù địch thường xuyên phát tán…, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, bảo vệ, đấu tranh bằng nhiều hình thức, cấp độ phong phú, sinh động theo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; kịp thời phát hiện, tẩy chay và không tiếp tay cho những kẻ cơ hội, lan truyền thông tin xấu độc dưới mọi hình thức.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.