Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 01:17:40

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội và Công an trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 28/09/2022

Kỳ 2: Chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết ở các cấp

QK2 – Xác định rõ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội và Công an (QĐ&CA) là lực lượng nòng cốt. Trước khi Nghị quyết 35 NQ/TW ra đời, từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở trong QĐ&CA đã triển khai thực hiện sâu rộng văn kiện đại hội Đảng các khóa và các chỉ thị, nghị quyết của trên, như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam” (1/2002); Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá” (4/2009); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”(1/2012); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(5/2016) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” (10/2016)… để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang giúp các gia đình chính sách ở xã Minh Hương (huyện Hàm Yên) thu hoạch lúa mùa.

Thông qua việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp trong QĐ&CA không chỉ trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ XHCN trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà còn góp phần phòng, chống, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho công tác xây dựng, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc hơn; giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Có thể nói, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá từ nhiều mặt của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng; là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong QĐ&CA, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong QĐ&CA cần quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng với những vấn đề cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tinh thần suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Qua đó, xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, khát vọng cống hiến, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, “vượt qua chính mình” trước những “cám dỗ” về vật chất, địa vị và sự lôi kéo của các thế lực thù địch để toàn tâm, toàn ý phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, chiến sĩ trong QĐ&CA cần nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vừa hồng, vừa chuyên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐ&CA. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt của cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng theo tinh thần “không có vùng cấm”, loại bỏ những “cành sâu, mục để giữ cho cây khỏe mạnh” ngay trong từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh, làm cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng tỏa sáng, góp phần xây dựng các LLVT nhân dân vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy quá trình thực hiện nghị quyết ở các cấp trong QĐ&CA đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các lực lượng và xã hội. Đặc biệt, với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong các LLVT đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân; nhất là trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Những kết quả có ý nghĩa quan trọng cả trong trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng QĐ&CA nói chung và LLVT Quân khu 2 nói riêng ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.