Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:40:40

Phát huy truyền thống, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Ngày đăng: 18/10/2021

QK2 – Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; đế quốc Mỹ xâm lược; thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả và chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu luôn nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã viết nên truyền thống ''Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng''. Truyền thống vẻ vang ấy là di sản vô cùng quý báu, đã và đang trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 
Tự hào với truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cán bộ, chiến sĩ hôm nay nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tiếp tục đoàn kết, quyết tâm xây dựng LLVT Quân khu VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, thời gian gần đây, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh, không để lây lan vào các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch tại các địa bàn, sẵn sàng xung phong vào vùng tâm dịch thực hiện nhiệm vụ. 
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, Bộ CHQS các tỉnh chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ QS-QP. Lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; trong đó đã sắp xếp lại cơ quan, đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cân đối, có sức cơ động cao; vận dụng sáng tạo nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn, đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và địa bàn; nâng cao chất lượng những hội thi, hội thao, diễn tập hiệp đồng binh chủng và diễn tập KVPT các cấp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ cấp Quân khu, diễn tập KVPT tỉnh Sơn La, Điện Biên; đã tập trung xây dựng lực lượng DBĐV “hùng hậu”, lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức trực SSCĐ, phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước có chuyển biến tích cực; bảo đảm tốt công tác hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.  

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu tham quan sáng kiến thiết bị máy phun sơn nén khí tự động sử dụng nguồn điện Ắc quy Kho K79 (Cục Kỹ thuật Quân khu).

Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN, đối ngoại quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tiềm lực, thế trận KVPT, nhất là “thế trận lòng dân”, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND được củng cố, tăng cường. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được phát huy. Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.  

*    *    *
*    *

 Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thuận lợi khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 cùng những thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn tác động đến nhiệm vụ QS-QP của LLVT Quân khu. Để viết tiếp truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong LLVT Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nghị quyết đại hội đảng  bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau: 
Thứ nhất: Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm quân sự của Đảng, cụ thể hóa chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Chính trị (khóa XII); Chiến lược BVTQ trên không gian mạng; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia… Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các đơn vị LLVT trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn ngày càng vững chắc. Gắn phát triển kinh tế với QP-AN; QP-AN với kinh tế. Tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn khắc phục khó khăn, xoá đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải quyết các vấn đề về quản lý đất quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Thứ hai: Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Thứ ba: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về tổ chức, biên chế; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng DBĐV “hùng hậu”, lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”. Triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; chất lượng hoạt động các tổ chức, năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao, sát với địa hình tác chiến trên địa bàn Quân khu. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; huy động tối đa các nguồn lực vào xây dựng, triển khai hệ thống công sự, trận địa, thao trường trong KVPT. Tổ chức diễn tập các cấp an toàn, sát thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ.
Thứ tư: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình tình ANCT, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; chủ động tham mưu có hiệu quả nâng cao chất lượng nhiệm vụ QS-QP; tập trung xây dựng KVPT toàn diện, vững chắc, có chiều sâu. Đặc biệt coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo đảm cho địa bàn Quân khu luôn ổn định về ANCT, TTATXH. Chủ động làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng, củng cố tình đoàn kết hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Thứ năm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính, hướng về cơ sở, hướng đến bộ đội, nhất là với các đơn vị làm nhiệm vụ ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, trực SSCĐ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Chủ động quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chiến thắng đại dịch Covid-19, không để xâm nhập, lây lan vào các cơ quan, đơn vị và địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vùng tâm dịch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, tập trung bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

*    *    *
*    *

Với niềm phấn khởi tự hào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG
 Tư lệnh Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.