Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 03:02:55

Nhận diện thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

Ngày đăng: 16/02/2022

QK2 – Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi toàn diện đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn để truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, nhân dân ta suy giảm lòng tin, hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bộ đội đặc công Bộ Tham mưu Quân khu luyện tập thực hiện phương án SSCĐ. Ảnh: XP

Để góp sức cùng Đảng, toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn thâm độc của chúng, trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận diện, nắm chắc  một số hình thức, phương tiện mà chúng thường sử dụng chống phá trong những năm gần đây.

Thứ nhất, sự chống phá quyết liệt nhất đều tập trung vào nền tảng chính trị tư tưởng. Các thế lực phản động đã huy động nhiều đối tượng viết và tán phát các loại tài liệu tuyên truyền xuyên tạc sự nghiệp đổi mới nước ta, bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chúng sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền, trong đó tập trung nhiều nhất là  lập các diễn đàn, facebook, blog trên mạng internet, tổ chức hội thảo, xúi giục một số thành phần viết bài theo kiểu như “thư góp ý”, “hồi ký”; hoặc lợi dụng những ý kiến phản biện trong hội nghị để xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây chia rẽ, kích động chống đối.

Thứ  hai, chúng khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, về dịch Covid-19 để kích động tiến hành những hoạt động biểu tình gây rối an ninh, trật tự xã hội. Với hơn 400 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình gần đây là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan… Chúng không những trực tiếp chỉ đạo mà còn lập ra và tài trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động người Việt lưu vong để tuyên truyền, xuyên tạc sự nghiệp đổi mới đất nước ta, mà chúng còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài vào các mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền của nước ta.

Thứ ba, chúng tăng cường việc hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự án để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục tập quán… để phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, ráo riết gây dựng và huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều cấp độ, đặt tại nhiều vùng lãnh thổ của một số quốc gia để chĩa mũi nhọn tuyên truyền, đánh lạc hướng dư luận, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và tìm mọi cách hạ bệ lãnh tụ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực phản động tại nước ngoài sử dụng hơn 80 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và truyền hình, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí có nội dung phản động. Nội dung tập tung vào việc tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ đó đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Gần đây còn xuất hiện một số học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động của bọn phản động, viết bài trên blog, tán phát trên mạng đề cao quan điểm "dân chủ tư sản", nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước; chống đối của một số cá nhân được các đài, báo và mạng điện tử nước ngoài khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng bất bình trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

Thứ tư, chúng hằng ngày tăng cường tuyên truyền, quảng bá giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, khuyến khích các hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính trị đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị xã hội.

Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá hiện nay, cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa. Đó là cơ sở để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động, góp phần xây dựng môi trường xã hội ngày càng lành mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.