Thứ năm,17/01/2019 | 00:23:45 GMT+7

“… mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều”

Ngày đăng: 12/02/2018

QK2 – “… mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài Năm mới, công việc mới: “…Muốn tự do độc lập thì phải hy sinh tranh đấu. Vậy ngay từ đây, mỗi cán bộ, mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều. Toàn quốc đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo, quý tiện, đều phải vào các Hội Cứu quốc. Đoàn kết được chặt chẽ, giải phóng sẽ thành công. Hỡi quốc dân, mau đoàn kết lại!”, đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 114, ngày 1-1-1942; trong bối cảnh nước Việt Nam đang bị đế quốc Pháp, phát xít Nhật, câu kết với nhau cùng thống trị, bóc lột, đàn áp dã man phong trào cứu quốc, giết hại đồng bào vô tội.

 Trong bài viết, Hồ Chí Minh nêu lên bối cảnh tình hình thế giới, nhất là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đang diễn ra khốc liệt, đưa ra nhận định phe dân chủ do Liên Xô đứng đầu sẽ chiến thắng. Người kêu gọi mỗi hội viên Việt Minh phải chủ động tuyên truyền xây dựng, phát triển Hội, làm cho Hội cứu quốc ngày càng mạnh, lực lượng vũ trang phát triển khắp mọi nơi, hãy đoàn kết, đón thời cơ đến, để cùng nhau khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do. Lời của Người nhanh chóng được tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, động viên, cổ vũ quần chúng tham gia các hoạt động đấu tranh cách mạng; vai trò của Mặt trận Việt Minh được củng cố, mở rộng, làm nòng cốt xây dựng và phát triển các tổ chức, các lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Người về “tổ chức Hội cứu quốc” để đúc kết thành bài học kinh nghiệm lớn “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và luôn khắng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dụng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp; xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đầu ngày càng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế hợp lý, có trang bị từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BÁO QUÂN KHU 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *