Thứ năm,13/12/2018 | 23:03:58 GMT+7

Lực lượng vũ trang Quân khu đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với các phong trào thi đua quyết thắng

Ngày đăng: 12/02/2018

Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) phát động ban hành theo Chỉ thị số 788- CT/QUTW ngày 26-12-2013, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các nội dung CVĐ đề ra, tạo động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ năm 2018. Ảnh: NGÔ HÙNG

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, đồng bộ và toàn diện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định, CVĐ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng; về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội và LLVT Quân khu, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời CVĐ là sự cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng.

 Trên cơ sở bám sát 4 nội dung của CVĐ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu đã cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ và đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, hằng quý và năm của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng… để CVĐ trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong các cơ quan, đơn vị. CB,ĐV, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đã phát huy trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; cấp trên làm gương trước cấp dưới; CB,ĐV làm gương trước quần chúng trong phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định. Kết quả thực hiện CVĐ được xác định là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân.

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và CB,ĐV, chiến sĩ trong LLVT Quân khu, việc thực hiện CVĐ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác; tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu khắc phục khó khăn, đoàn kết, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; tích cực, chủ động, đổi mới trong công tác; tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, Quân khu và địa phương nơi đóng quân, nơi cư trú… Đồng thời qua đó, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường đoàn kết gắn bó quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm bên lề Hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ năm 2018. Ảnh: NGÔ HÙNG

Thông qua thực hiện CVĐ, đã xuất hiện nhiều phong trào, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần học tập, rèn luyện, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong các lĩnh vực có sức lan tỏa sâu rộng trong LLVT Quân khu và có hiệu ứng tích cực trong xã hội. Toàn Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được cấp ủy, chỉ huy các cấp và cấp ủy chính quyền địa phương tôn vinh, khen thưởng; đặc biệt có 4 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Bộ Quốc phòng và 47 cá nhân tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Quân khu tôn vinh, khen thưởng trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ.

Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện CVĐ là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chú trọng gắn với thực hiện tốt các phong trào Thi đua Quyết thắng, các CVĐ trong Quân đội và các cấp, các ngành, địa phương; gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, đã thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; LLVT Quân khu VMTD, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ SSCĐ cao. LLVT Quân khu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là các nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác Chính trị, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD vững mạnh, tăng cường tiềm lực QP-AN…

LLVT Quân khu luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương đánh giá cao. Năm 2017, có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể được Bộ Quốc phòng, 19 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng và trong thực hiện các nhiệm vụ QS-QP. 165 Đơn vị Quyết thắng, 57 đơn vị tiên tiến và 358 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến được Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng. Cùng với đó còn có gần 8.500 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương khen thưởng theo phân cấp.

Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng – năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII; đồng thời là năm thứ 5 toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 /11-6-2018).

 Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về Quân đội Anh hùng và truyền thống vẻ vang “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của LLVT Quân khu; ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, sáng tạo, quyết thắng” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng phát động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng; trong đó chú trọng đẩy mạnh CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với các phong trào thi đua, các CVĐ trong và ngoài Quân đội phát động; đưa các nội dung của CVĐ vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong các cơ quan, đơn vị; thấm nhuần trong CB,ĐV và chiến sĩ LLVT Quân khu. Gắn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức, biên chế và cải cách hành chính; Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”; xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM, LLVT Quân khu VMTD có chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh, tăng cường các hoạt động dân vận, xây dựng địa bàn, giúp đỡ các địa phương xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phát triển KT,VH,XH với tăng cường QP-AN, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới.

 Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *