Thứ hai Ngày 26 Tháng 10 Năm 2020, 08:28:55

Lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

Ngày đăng: 16/09/2020

QK2- Ban Tuyên Giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đảng viên là chiến sĩ trẻ tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 316 nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VIỆT KHÔI

Theo đó, các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Về hình thức công bố gồm trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị Nhà nước. Đối tượng lấy ý kiến góp ý gồm các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên). Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị – xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học. Thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; gồm tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua báo chí, thư… Việc công bố, thảo luận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đảm bảo khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, tránh phô trương hình thức, khơi dậy và phát huy tình thần trách nhiệm, tính cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước. Chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ góp ý kiến để kích động, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *