Thứ tư Ngày 04 Tháng 08 Năm 2021, 10:01:57

Lai Châu thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Ngày đăng: 23/10/2020

Đó là kết quả nổi bật tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Trần Tiến Dũng –  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Kết quả đó có sự hợp lực từ nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan. Bởi, Lai Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường, tình hình Biển Đông, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động, thách thức đến quá trình phát triển của đất nước. Tỉnh còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển; hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, xa các trung tâm kinh tế lớn, địa hình miền núi chia cắt, lợi thế cho phát triển kinh tế còn thấp, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh hoạt động chống phá, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc.

Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, với phương châm "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", phát huy những kết quả, kinh nghiệm sau hơn 10 năm xây dựng, phát triển của tỉnh, Lai Châu tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi để kết nối các vùng trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực. Với tinh thần, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, chính sách, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XIII. 

Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện. 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng 11,9%/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp.

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch và đảm bảo nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội với tổng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước trên 8.198 tỷ đồng và tập trung thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, hệ thống trường, lớp học, cơ sở đào tạo được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn có chuyển biến tích cực. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; toàn tỉnh có 170 trường chuẩn quốc gia, đạt gần 50%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt kết quả tích cực, chú trọng phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo quy hoạch và vị trí việc làm; đào tạo nghề cho lao động được triển khai tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%, tăng 10,1% so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Hoạt động khoa học và công nghệ được quan tâm, thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Triển khai gần 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, nông nghiệp, y dược – kỹ thuật, trở thành những luận cứ khoa học phục vụ hoạch định các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Đã xây dựng được 6 nhãn hiệu nông sản gạo và chè địa phương, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao giá trị ngành Nông nghiệp.

Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạt 12,1 bác sỹ/vạn dân. Tỷ lệ xã có bác sỹ làm việc đạt 78,7%, 90 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh nâng lên, nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng. Triển khai có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số trung tâm y tế huyện.

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông được đầu tư phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc nâng lên. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nhất là lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống, góp phần tạo nên sức mạnh cộng đồng, đoàn kết dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao quan tâm đầu tư xây dựng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng mở rộng, thể thao thành tích cao có bước phát triển khá. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai tích cực, 85% hộ gia đình, 70,6% thôn, bản, khu phố, 96% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Tỉnh đã ban hành Nghị quyết giảm nghèo nhanh và bền vững, bố trí nguồn lực gần 583 tỷ đồng ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Với tổng nguồn lực cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 2.300 tỷ đồng, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều); 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động đối ngoại được chú trọng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh giảm 276 tổ chức, 300 lãnh đạo, quản lý các cấp, 1.860 biên chế, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, 213 bản, khu phố và trên 2.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản, khu phố, đảm bảo theo chủ trương lãnh đạo của Trung ương. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo, bồi dưỡng 35.950 lượt cán bộ, công chức, trong đó chuyên môn gần 700 người, lý luận chính trị trên 3.300 người. 100% cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện đáp ứng tiêu chí trình độ đại học trở lên. 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên, trong đó 84% trình độ trung học phổ thông, 95% trình độ chuyên môn trung cấp trở lên; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Kết nạp 7.459 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Kết quả hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% tổ chức cơ sở Đảng, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém…

Những kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực là nền tảng, điều kiện quan trọng để tỉnh xác định chủ đề Đại hội lần thứ XIV: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, cùng với kết quả 15 năm chia tách, thành lập, xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với quyết tâm chính trị cao, Lai Châu phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

(Theo BLC)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *