Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 12:43:16

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin

Ngày đăng: 05/04/2020

QK2- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020).

Theo  đó, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin – Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin, các cấp, các ngành sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể như dâng- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội dâng hoa, hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm trưng bày chuyên đề; tuyên truyền trên hệ thống báo chí, mạng xã hội, băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử…

Các hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm ở các cấp với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ trong hoàn cảnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Covid-19.

Ban  Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo một số khẩu hiệu tuyên truyền:

          1. Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020) – Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

          2. Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

          3. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

          4. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

          5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

K.B (Theo Ban Tuyên giáo Trung ương)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *