Thứ bảy Ngày 16 Tháng 01 Năm 2021, 06:25:03

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Ngày đăng: 01/07/2020

QK2 – Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Đảng ta luôn nhấn mạnh vấn đề giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức".

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, trên cơ sở tổng kết lý luận và bám sát thực tiễn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu được nâng lên, hằng năm có trên 90% tổ chức đảng, 95,9% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng quyết liệt hơn, góp phần kịp thời ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phương pháp, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được đổi mới, không khí dân chủ, tinh thần đoàn kết được phát huy; trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu được giữ vững và tăng cường.

Có được những kết quả nổi bật như trên, là vì Đảng bộ Quân khu đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo có tính đột phá, sáng tạo:

Thứ nhất, quán triệt kỹ, đánh giá sát để có nghị quyết đúng

Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ; chủ động xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, các mặt công tác, các khâu đột phá. Tiêu biểu trong số đó là Chỉ thị số 53-CT/ĐU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp. Chỉ thị số 53 ra đời trước Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương; nhưng vẫn thể hiện đầy đủ, sáng tạo Quy định 08-QĐi/TW; đây có thể coi là hình mẫu của việc lấy "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém".

Thứ hai, phân công đúng vai, triển khai đúng việc

Từ tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đến các cấp ủy, tổ chức trong toàn Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc có kế hoạch, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở nguyên tắc "Tập thể cấp ủy lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách đúng chức trách, nhiệm vụ và các lĩnh vực được đảm nhiệm; triển khai đầu việc có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, các khâu đột phá; "chia" đầu việc, "cộng" trách nhiệm, "nhân" sức lãnh đạo.

Thứ ba, kiểm tra trọng tâm, giám sát toàn diện

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân khu luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBKT của cấp ủy địa phương, tập trung đổi mới từ công tác lãnh đạo đến tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và sâu sát cơ sở.

Những chủ trương, giải pháp sáng tạo trên giúp cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng của nhiều năm trước, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đối với Đảng bộ Sư đoàn 355, cả ba giải pháp được khái quát trên đều thể hiện ở những biện pháp, cách làm mang lại kết quả thiết thực cụ thể, gắn trực tiếp với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị khung KTT là: Quản lý, huấn luyện Lực lượng DBĐV, đạt kết quả xuất sắc. Vì vậy, nhiệm kỳ qua, trong Đảng bộ Sư đoàn có 94,3% tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 16,4%; 93,7% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 15,4% so với nhiệm kỳ trước; 4 năm liên tục (2016 – 2019), Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Có được kết quả đó là do Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại tá NGUYỄN THẾ HẢI, Chính ủy Sư đoàn 355

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *