Thứ tư Ngày 08 Tháng 07 Năm 2020, 01:49:07

Hướng dẫn chuyển doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần

Ngày đăng: 18/11/2019

QK2- Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 (TT155/2019) hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần (CTCP).

TT155/2019 gồm 3 chương với 18 điều áp dụng đối với DNNN thuộc Bộ Quốc phòng (doanh nghiệp cấp I), gồm Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tổng công ty, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con thuộc Bộ Quốc phòng; Công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng; Công ty TNHH một thành viên do DNNN thuộc Bộ Quốc phòng đầu tư 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp cấp II) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành CTCP

Cùng với hướng dẫn cụ thể về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quy trình chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành CTCP, một trong những điểm đáng chú ý tại TT155/2019 là việc quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp khi chuyển sang CTCP, căn cứ quy mô vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ giữ lại không quá 05 quân nhân là gười đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc giải quyết chế độ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2018/TT-BQP ngày 30/8/2018 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và các quy định của pháp luật có liên quan.

TT155/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019 và thay thay thế Thông tư số 56/2013/TT-BQP ngày 02/5/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành CTCP.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *