Thứ năm Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022, 04:51:44

Hội nghị văn hóa toàn quốc

Ngày đăng: 24/11/2021

QK2 – Sáng 24-11, tại phòng họp Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với công tác văn hóa, văn nghệ; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo; gần 600 đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, văn nghệ sĩ, các tổ chức chính trị xã hội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Quân khu 2.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu 2.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cũng là diễn đàn để lắng nghe, cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lắng nghe tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề, như: Động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tin, ảnh: PV

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *