Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 12:57:59

Góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Ngày đăng: 31/08/2022

QK2 – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Đây vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời là vấn đề có tính nguyên tắc, chiến lược trước mắt và lâu dài xây dựng, củng cố công cụ sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.

Báo Quân khu 2 góp phần tích cực lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến với tuổi trẻ LLVT Quân khu và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, PTTĐ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí (CQBC), người làm báo (NLB) về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi CQBC, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của NLB đối với xã hội; thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với PTTĐ “Xây dựng môi trường văn hóa trong các CQBC”, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành bộ “Tiêu chí CQBC văn hóa và văn hóa của NLB Việt Nam” với 12 tiêu chí, trong đó có 6 tiêu chí quy định về CQBC văn hóa và 6 tiêu chí quy định về văn hóa của NLB Việt Nam. Với vai trò là một thành phần của văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến các loại hình văn hoá đến toàn xã hội, bộ “Tiêu chí CQBC văn hóa và văn hóa của NLB Việt Nam” hướng đến mục tiêu mỗi CQBC phải là một cơ quan văn hóa, mỗi NLB phải là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Để đạt được danh hiệu “Cơ quan báo chí văn hóa”, CQBC phải gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của CQBC; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của NLB. Chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội…

Cùng với đó, NLB phải ra sức tu dưỡng, phấn đấu, có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của CQBC, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của NLB Việt Nam. Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của MLB. Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, danh dự cá nhân và tổ chức. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Đồng chí Vũ Xuân Chường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cho rằng việc phát động PTTĐ “Xây dựng môi trường văn hóa trong các CQBC” và ban hành bộ “Tiêu chí CQBC văn hóa và văn hóa của NLB Việt Nam” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các CQBC, các cấp Hội Nhà báo và những NLB, giúp các CQBC và NLB “tự soi, tự sửa” để hoàn thiện và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Quân khu 2 tiền thân là Báo Chiến khu xuất bản số đầu tiên ngày 19/8/1946, đúng kỷ niệm một năm ngày Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thành công. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Báo Quân khu 2 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu và hội viên Chi hội Nhà báo Quân khu ra sức thi đua thực hiện hiệu lực, hiệu quả PTTĐ “Xây dựng môi trường văn hóa trong các CQBC” và bộ “Tiêu chí CQBC văn hóa và văn hóa của NLB Việt Nam”, gắn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bài, ảnh: NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.