Thứ bảy Ngày 08 Tháng 05 Năm 2021, 05:32:15

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Yên Bái

Ngày đăng: 23/10/2020

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới” đặt ra cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc LLVT tỉnh phải tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có vai trò then chốt trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, củng cố giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới.

 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít hạn chế: công tác giáo dục chính trị còn có nội dung, có mặt chưa theo kịp sự vận động của thực tiễn, chưa đáp ứng điều kiện cơ bản của mục tiêu giáo dục chính trị tại đơn vị. Việc đổi mới kết cấu chương trình, nội dung giáo dục chính trị còn chậm, chất lượng một số tài liệu giáo dục chính trị chưa cao, nhất là tính định hướng chính trị tư tưởng. 

 

So với sự phát triển của thực tiễn, xu thế hiện đại hóa và sự bùng nổ thông tin, nhu cầu nhận thức của các đối tượng giáo dục thì việc đổi mới công tác giáo dục chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị cho các đối tượng chậm đổi mới, phương tiện lạc hậu, chưa thật sự phong phú, sinh động hấp dẫn, thu hút bộ đội.

 

Ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, học cụ sáng tạo vào giáo dục chính trị còn hạn chế; chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị chưa đều; trình độ, kiến thức, năng lực thực hiện chức trách, nhất là năng lực sư phạm của đội ngũ cán bộ chính trị đại đội, cán bộ trung đội còn hạn chế… 

 

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan cần đặc biệt chỉ rõ, đó là, một số cấp ủy, chỉ huy nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm đến công tác giáo dục chính trị; một số nhận thức chưa khách quan, toàn diện dẫn đến thiếu đồng bộ trong triển khai các biện pháp lãnh đạo, quản lý; việc lãnh đạo phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong giáo dục chính trị hiệu quả chưa cao; một số cơ quan chính trị, trực tiếp là cơ quan tuyên huấn chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, đề xuất, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo còn hạn chế, đổi mới chưa mạnh, thiếu coi trọng các khâu, các biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị… 

 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới” đặt ra cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc LLVT tỉnh phải tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản. 

 

Trong đó, LLVT tỉnh đã xác định thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là chính uỷ, chính trị viên (cán bộ đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị nơi không có chính ủy, chính trị viên) trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

 

Cụ thể, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định rõ: việc tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong quân đội là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, của cán bộ, đảng viên, trong đó cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là chính ủy, chính trị viên các cấp giữ vai trò "trung tâm, then chốt” trong việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị. 

 

Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính sáng tạo của các tổ chức Đảng, nhất là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

 

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cấp uỷ các cấp, phải đảm bảo tính toàn diện và biết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng đi sâu vào những nhiệm vụ cơ bản, những khâu then chốt, dứt điểm những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên… 

 

Mặt khác, việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp các hoạt động công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở trong quân đội là việc cần làm thường xuyên, liên tục. 

 

Do vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên giáo dục, quán triệt làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên luôn nhận rõ và quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ đơn vị. Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong các hoạt động. 

 

Có như vậy mới có thể phát huy được thế mạnh của từng tổ chức, từng lực lượng để hỗ trợ cho nhau, tạo tiền đề và điều kiện cho nhau, tác động lẫn nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp để không ngừng tăng cường chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quân đội, của đơn vị; không ngừng quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. 

 

Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tiến hành tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong tình hình hiện nay.

(Theo Báo Yên Bái)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *