Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 10:24:39

Đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ huy xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 26/06/2020

QK2 – Quân khu 2 đứng chân trên vùng đất rộng lớn phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc, nơi cội nguồn dân tộc, diện tích đa phần là trung du, miền núi có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là địa bàn có 5 tỉnh biên giới, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di dịch cư tự do, các tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy, vũ khí có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường… ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Nhiệm vụ của LLVT Quân khu luôn có sự phát triển, đặt ra những yêu cầu mới, đỏi hỏi rất cao về cả tính chất và cường độ, nhất là việc tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ địa bàn phía Tây Bắc của Tổ quốc; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị Thường vụ QUTW thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhận thức rõ những khó khăn tác động, chi phối và nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong tình hình mới; trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu đã không ngừng đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ huy, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp thiết thực, nhằm bảo đảm cho LLVT Quân khu có sức mạnh tổng hợp, đủ năng lực nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhìn lại 5 năm qua, dấu ấn trong xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện được thể hiện một cách rõ nét thông qua kết quả các hoạt động thực tiễn từ Quân khu đến cơ sở; các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chủ động làm tốt công tác dự báo chính xác tình hình có thể xảy ra trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên địa bàn; kịp thời tham mưu các chiến lược, sách lược giải quyết tình huống về quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; vận hành linh hoạt, hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu theo chức năng, đẩy mạnh xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc, đặc biệt chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng khác, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bất ngờ về chiến lược. Lãnh đạo hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ "C", các hoạt động quan hệ, hợp tác giữa các đơn vị của LLVT Quân khu với các đơn vị Quân đội nhân dân Lào và Trung Quốc, qua đó củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, xây dựng tuyến biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.

Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, biên giới, vùng căn cứ cách mạng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”… Phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chính ủy Quân khu kiểm tra công tác giáo dục chính trị tại Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316).

 Trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646 của Thường vụ Quân ủy Trung ương Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội, đặc biệt là Chỉ thị số 53 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu, qua đó đề xuất những giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã thường xuyên bám sát định hướng của trên, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn chỉ đạo Lực lượng 47 tích cực triển khai các hoạt động tham gia đấu tranh với nhiều hình thức thiết thực, góp phần phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn Quân khu và các thông tin xấu độc trên mạng Internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Sư đoàn 316, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang và Đảng bộ Quân khu  vinh dự được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức đại hội trước, rút kinh nghiệm trong toàn quân. Đến nay, 2 Đảng bộ Sư đoàn 316, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp, được Quân ủy Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân Tây Bắc. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, cụ thể. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp. Các văn kiện trình đại hội đã hoàn thành và được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đồng chí Đảng ủy Quân khu nhất trí cao với dự thảo. Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, thể hiện toàn diện, sâu sắc trí tuệ, quyết tâm và tầm nhìn của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu trên các mặt công tác mà Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo trong suốt nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Nhìn lại kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu có quyền tự hào vì đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả đạt được là tiền đề,  động lực xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp nối những thành công và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng bộ các kỳ đại hội trước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *