Thứ hai Ngày 06 Tháng 07 Năm 2020, 02:47:26

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Ngày đăng: 05/11/2019

QK2 – Với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cùng tốc độ phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, từ nhiều năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Hiệu quả công tác CCHC trực tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân khu, góp phần hiện đại hóa CCHC trong Quân đội.

Cán bộ Văn phòng BTL Quân khu trao đổi nghiệp vụ cải cách hành chính với các cơ quan Quân khu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC Quân khu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về CCHC; cụ thể hóa nội dung Đề án, kế hoạch CCHC của Bộ Quốc phòng phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT Quân khu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan – chiến sĩ. Ban chỉ đạo CCHC Quân khu và các cơ quan, đơn vị được kiện toàn đầy đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; tham mưu giúp Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; đổi mới phương thức làm việc một cách khoa học, có kế hoạch, giúp hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các cấp được nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình CCHC, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chỉ huy.

 Trong cải cách thể chế, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị định số 34, Thông tư số 39 của Bộ Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật.

Về cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, Ngành về CCHC và kiểm soát TTHC trong phạm vi, chức năng quản lý của Quân khu. Đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, kiểm soát các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO, bảo đảm quản lý, chỉ huy điều hành thông suốt trong thực hiện các nhiệm vụ; các cơ sở y tế trong Quân khu tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong Quân đội.

Quân khu triển khai biểu tổ chức, biên chế các Lữ đoàn binh chủng thời bình; các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức biên chế tinh gọn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức sắp xếp, bố trí, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ theo nhu cầu biên chế, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ đúng quy định; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên theo đúng quy định.

Duy trì việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư, xây dựng cơ bản, công khai tài chính theo đúng quy định; bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho đời sống, chính sách; thanh quyết toán chặt chẽ, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản, vật tư, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị. Hiện đại hoá hành chính, xây dựng, củng cố, nâng cấp hạ tầng CNTT cho các đơn vị như duy trì hoạt động ổn định mạng máy tính quân sự, hệ thống truyền hình kết nối các điểm cầu giao ban trực tuyến phục vụ các hội nghị; chuyển, nhận văn bản qua thư điện tử quân sự giữa các cơ quan đạt hiệu quả tốt, bảo đảm an toàn, nhanh, gọn, đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm.

ĐỖ MINH HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *