Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 03:39:41

Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/01/2022

QK2 – Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn, chương trình thực hiện cụ thể hóa,  sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh cho lực lượng dự bị động viên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và tổ chức đăng ký phấn đấu, cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng; qua đó, tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức, tư tưởng và hành động của mọi quân nhân trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Hằng năm, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, QUTƯ, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân sự tỉnh cho hơn 20 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng. Sau nghiên cứu, học tập, từng cá nhân viết bài thu hoạch và đăng ký phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, sách, băng đĩa hình, video clip… Phát động cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo xây dựng các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phù hợp với từng đối tượng, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”. Trên cơ sở tiêu chí chung của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí đã đăng ký, tập trung vào kiểm điểm phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với nội dung tự kiểm điểm và kết quả giám sát của cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng; qua đó, có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém.

Qua triển khai thực hiện, tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh đã có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có tình thương yêu đồng chí, đồng đội.  Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hướng về cơ sở; nội bộ đoàn kết, thống nhất; giải quyết các mối quan hệ hài hòa, dân chủ, cởi mở, gần gũi và thân thiện. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng được đề cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Các mặt công tác khác như bảo đảm hậu cần, đời sống; quản lý, giữ gìn vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác chính sách hậu phương Quân đội, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hoạt động của LLVT tỉnh trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh đạt nhiều kết quả tốt, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp giúp đỡ 5 xã địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc ít người của huyện Mù Cang Chải xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và giúp 90 hộ dân vươn lên thoát nghèo; huy động trên 60.000 ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; làm đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương nội đồng và các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội có bước phát triển mới; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, cùng với sự gia tăng thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch sẽ có những tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên… đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tới đạt kết quả toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Quán triệt sâu kỹ, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt phương châm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn “học tập” với “làm theo”, lấy “làm theo” là chính. Tập trung rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chăm lo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị và đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các tiêu chí đã đề ra; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của người chỉ huy với giám sát của các tổ chức quần chúng.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Đồng thời, thường xuyên gắn việc thực hiện các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 với những chỉ tiêu của các PTTĐ, cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động.

Bốn là, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05, lấy việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và việc hoàn thành nhiệm vụ chức trách của cá nhân, tập thể để đánh giá kết quả học tập và làm theo. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Thông qua đó, xây dựng niềm tin, động cơ phấn đấu cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh.

Bằng lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, cùng ý thức, trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh VMTD, "mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó gần 96% hoàn thành tốt và xuất sắc; đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, có gần 97% hoàn thành tốt và xuất sắc; Đảng bộ Quân sự tỉnh được công nhận là tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn “Đơn vị vững mạnh toàn diện”. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều tiến bộ.

Đại tá PHẠM VIẾT KHÁNH, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *