Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 09:10:16

Đảng bộ Quân khu 2 tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 04/09/2020

QK2 – Quân khu 2 có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh, gồm 9 tỉnh, với 88 huyện, thành phố, thị xã; diện tích tự nhiên hơn 65.150km2; có đường biên giới dài 1.375,6km chung với hai nước Lào và Trung Quốc, với 34 dân tộc cùng sinh sống, dân số hơn 7,6 triệu người.

 Kinh tế các địa phương trong địa bàn phần lớn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, truyền đạo trái pháp luật và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu luôn xác định công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) là nhân tố quyết định, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng dẫn công tác quản lý, khai khác làm chủ trang thiết bị mới cho đội ngũ cán bộ ở Lữ đoàn 604.

 Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”, Đảng ủy quân khu và cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm của Bác và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII; Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020”; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020”, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và Kế hoạch số 311/KH-CT của Tổng cục Chính trị về “xây dựng ĐNCB quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, nội dung và các biện pháp thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình cán bộ. Theo đó, cán bộ ở đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) phải có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ huy quản lý nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đi đôi với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ ở đơn vị quân sự địa phương phải có hiểu biết sâu sắc cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và pháp luật, có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; cán bộ cơ quan phải nắm chắc các loại hình đơn vị, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng phát hiện, nghiên cứu, tham mưu đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền.

Từ những yêu cầu trên, Ban Thường vụ, Đảng ủy quân khu ban hành các nghị quyết, chỉ thị về CTCB, đặc biệt là Chỉ thị số 53-CT/ĐU, ngày 16-5-2018 về “nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT quân khu”; Nghị quyết số 148-NQ/ĐU ngày 3-5-2019 về “xây dựng ĐNCB quân khu, nhất là cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ĐNCB các cấp phát triển toàn diện, thực sự tiêu biểu về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên, đến nay tỷ lệ cán bộ đạt 98,4% so với nhu cầu, trong đó cán bộ dân tộc thiểu số là 20,25%; cán bộ nữ là 0,74%; cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 90,5%, hằng năm đánh giá, nhận xét cán bộ đạt từ 95,9% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. Qua đó khẳng định việc xây dựng và phát huy vai trò của ĐNCB, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đạt hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng nhân tố con người ngày một vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của LLVT quân khu. Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, 100% cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy các cấp đúng phương án nhân sự với số phiếu tín nhiệm cao; phối hợp thực hiện tốt chủ trương thí điểm cơ cấu hai đồng chí cán bộ cơ quan quân sự tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh, huyện; đến nay có 5/88 huyện có hai đồng chí chỉ huy trưởng và chính trị viên ban CHQS huyện tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện.

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cấp phân đội trước khi bước vào huấn luyện ở Trung đoàn 82.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của ĐNCB trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu 2 còn có những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục như: Một số ít cán bộ chủ trì chưa thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chưa mẫu mực trong lời nói, việc làm, trong rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt; trình độ, năng lực, kiến thức về kinh tế thị trường, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, khả năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội có mặt còn hạn chế; khả năng dự báo và xử lý các vấn đề nảy sinh còn thụ động. Một bộ phận cán bộ mắc bệnh chủ quan, gia trưởng, bệnh thành tích, ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao, cá biệt có cán bộ còn thiếu bản lĩnh, chuyên môn chưa vững chắc, ngại học tập, rèn luyện, vi phạm kỷ luật phải xử lý làm ảnh hưởng tới uy tín của đơn vị và truyền thống tốt đẹp của quân đội.

Để tạo được bước đột phá mạnh mẽ nhằm xây dựng ĐNCB ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới như Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp về CTCB một cách nghiêm túc, sát với tình hình nhiệm vụ và thực tiễn ĐNCB trong LLVT quân khu, trọng tâm là:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của QUTƯ “về xây dựng ĐNCB quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11-2-2019 của QUTƯ về “xây dựng ĐNCB, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu trong CTCB. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, các cấp, các ngành trong CTCB và xây dựng ĐNCB; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng hình thức tuyên truyền, giáo dục, kịp thời thông tin, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và tổ chức.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt giải quyết số lượng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển gắn với điều chỉnh cơ cấu theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng ĐNCB, trước mắt là việc tổ chức lại cơ quan quân khu theo Quyết định số 1640/QĐ-BQP ngày 25-5-2020 của Bộ Quốc phòng. Tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; lấy quy hoạch của cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; thực hiện tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”; cán bộ đưa vào quy hoạch phải thật sự tiêu biểu, xuất sắc, được kiểm nghiệm trong thực tiễn công tác; tổ chức điều hành thực hiện quy hoạch nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời tiến hành đánh giá, nhận xét, sàng lọc chặt chẽ, kịp thời thay thế, bổ sung hằng năm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Kết hợp chặt chẽ giữa đề nghị đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội với tự đào tạo; phấn đấu đến năm 2025, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt trên 98%, riêng giáo viên đạt 100% có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 3,8-4% cán bộ có khả năng giao tiếp một ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Lào hoặc tiếng Trung Quốc), có thể làm việc được trong môi trường quốc tế. Nghiên cứu, đề xuất với Trung ương thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ quân sự vào các chức vụ chủ chốt của địa phương cấp tỉnh, huyện; cán bộ ở ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn phải có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa CTCB với công tác xây dựng Đảng. Xây dựng ĐNCB phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quân khu; đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy hiệu quả của CTCB là một tiêu chí để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ trì gắn với kiện toàn cấp ủy các cấp và gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; trọng tâm là Chỉ thị số 53-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu về “nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT quân khu”. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát của các tổ chức và quần chúng đối với CTCB; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát phân công, phân cấp gắn với giao quyền ràng buộc trách nhiệm chống lạm quyền và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến năng lực, trách nhiệm cán bộ; đặt lợi ích của tập thể, của đơn vị lên trên hết, trước hết; vì việc mà bố trí người chứ không vì người xếp việc, lấy tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Các khâu, các bước trong CTCB phải được tiến hành đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của các cấp; không nôn nóng, áp đặt theo ý chủ quan của một người, mở rộng dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với quân đội trong tuyển chọn, tuyển dụng, tuyển sinh quân sự nhằm thu hút nhân tài phục vụ trong quân đội. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, nặng nhọc; chế độ đối với cán bộ công tác ở khu vực khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa; chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, nhất là số cán bộ hiếm muộn con, lớn tuổi chưa lập gia đình; phối hợp với địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai thực hiện các dự án đất ở, nhà ở nhằm tháo gỡ khó khăn cho cán bộ để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh, LLVT quân khu vững mạnh toàn diện, cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *