Thứ tư Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023, 10:19:03

Đảm bảo đồng bộ, nhất quán quy định mới của Đảng và pháp luật

Ngày đăng: 09/08/2022

QK2 – Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 (Quy định 69) của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên vi phạm (ĐVVP) có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật TCĐ vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật ĐVVP của Bộ Chính trị (khóa XII). Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay.

Chiến sĩ trẻ Sư đoàn 316 tìm hiểu, nghiên cứu các quy định mới của pháp luật trên báo chí.

Quy định 69 gồm 4 Chương với 58 Điều, nội dung được hệ thống toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của TCĐ, đảng viên được đặt thống nhất trong một quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định 69 tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật.

Đặc biệt, Quy định 69 đảm bảo đồng bộ, nhất quán với Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; cán bộ dám nhận ra sai lầm, khuyết điểm để chủ động sửa chữa, khắc phục vi phạm, hậu quả theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị.

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật, Quy định 69 bổ sung nguyên tắc về việc bảo vệ đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và thống nhất, đồng bộ với Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định 69 cũng đã bổ sung một số nội dung quy định về tình tiết giảm nhẹ đối với đảng viên gồm chủ động báo cáo vi phạm của mình với TCĐ, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát; chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra; vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định; đồng thời bổ sung quy định về tình tiết tăng nặng đối với vi phạm của TCĐ. Việc bổ sung nội dung trên nhằm thống nhất với quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường tính răn đe, giáo dục, quản lý đảng viên của TCĐ và trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.