Thứ bảy Ngày 04 Tháng 07 Năm 2020, 06:43:34

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 luật

Ngày đăng: 27/12/2019

QK2 – Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, 11 Bộ luật và Luật gồm: Bộ luật Lao động; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Chứng khoán.

Luật Dân quân tự vệ (DQTV) số 48/2019/QH14 gồm 8 chương với 50 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia DQTV; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với DQTV. Luật đã thể chế hóa đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV, đồng thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV vững mạnh và rộng khắp, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan.

Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) số 53/2019/QH14 có 5 chương với 41 điều được ban hành nhằm tạo khung hành lang pháp lý về xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Luật là cơ sở pháp lý vững chắc góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng DBĐV nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *