Thứ tư,12/12/2018 | 08:31:14 GMT+7

Chú trọng xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong LLVT Quân khu vững mạnh

Ngày đăng: 10/02/2018

Nước ta có truyền thống đấu tranh dựng nước đi liền giữ nước với những trang sử hào hùng, chống giặc ngoại xâm, giành và bảo vệ nền độc lập. Ở cả bình diện lý luận và thực tiễn đều minh chứng cho tầm quan trọng hàng đầu của nhân tố chính trị, tinh thần trong đấu tranh vũ trang, nhất là hoạt động xây dựng quân đội.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó CNCT Quân khu trao Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các phòng, ban cơ quan Cục Chính trị Quân khu. Ảnh: TRỊNH BÌNH

Như V.I. Lê-nin khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi hay thất bại đều tùy thuộc vào tâm trạng của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam – Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam thành một đội quân cách mạng luôn “Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” cũng đã chỉ rõ: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Có thể thấy rằng, lịch sử là một minh chứng hùng hồn nhất. Nhân tố chính trị, tinh thần mà sự kết tinh cao độ của nó là lòng yêu nước, cơ sở tạo nên bản lĩnh, khí phách, ý chí chiến đấu và niềm tin tất thắng của quân và dân ta. Vẫn có người cho rằng, nhân tố chính trị, tinh thần mang tính chung chung, trừu tượng, nhưng thực chất của nó là những vấn đề rất cụ thể và được thể hiện sinh động, rõ nét ở sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân, khát vọng mong muốn sống trong hòa bình, độc lập, tự do; tinh thần quyết chiến quyết thắng… Đó là nội dung cốt lõi trong sức mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân ta – chất keo kết dính các nhân tố để hội tụ, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh, mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật còn thô sơ, lạc hậu hơn so với kẻ địch, nhưng Quân đội ta luôn có được sức mạnh chính trị, tinh thần vượt trội đối phương, vì thế đã giành chiến thắng trước các đội quân xâm lược hùng mạnh.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của quân và dân ta là do sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố: Kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, ngoại giao… tạo nên. Trong đó yếu tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi là nhân tố chính trị, tinh thần. Đây là cội nguồn sức mạnh, là bí quyết đưa đến thành công. Điều mà thực dân Pháp không nghĩ tới và chúng không bao giờ có được nên chúng đã bị thất bại thảm hại.

Đại thắng Mùa xuân 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài liên tục trong 21 năm của quân và dân ta, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, sức mạnh và trí tuệ Việt Nam, chiến thắng của chiến tranh nhân dân Việt Nam, trong đó sức mạnh chính trị, tinh thần là nhân tố cơ bản, hàng đầu, quyết định.

Quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu luôn một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chiến công của LLVT Quân khu luôn gắn liền với thắng lợi của quân và dân cả nước. Vượt lên mọi hy sinh, mất mát, trải qua bao khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn xứng đáng với niềm tin tưởng và trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, không ngừng vun đắp truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”.

Ngày nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, đặc biệt là sự tập trung chống phá của các thế lực thù địch mà Quân đội là một trọng điểm. Hằng ngày, hàng giờ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, LLVT Quân khu nói riêng vẫn đang chịu tác động ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường cũng như âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết phải đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo LLVT Quân khu luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Kế thừa và phát huy truyền thống hơn 70 năm qua, trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu vẫn một lòng trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, kiên cường, dũng cảm, xây dựng ý thức tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật; không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống Quân đội, Quân khu và đơn vị…

Để phát huy tối đa nhân tố chính trị, tinh thần trong xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào Thi đua Quyết thắng nói riêng gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua những cách làm hay, nội dung thiết thực, hình thức linh hoạt, đa dạng, các phong trào thi đua trở thành động lực to lớn, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT phát huy tính tích cực, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là, LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc bằng những biện pháp đồng bộ, sát thực như: Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp và ban hành quy chế hoạt động; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT; tiếp tục thực hiện Đề án Bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Bắc; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh, nhận thức được nâng lên, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường. Diễn tập KVPT các tỉnh đã đổi mới về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đạo diễn, phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy của người tập, sát thực tế, hiệu quả, an toàn; diễn tập KVPT các huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập PCLB, TKCN, PCCR – BVR theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra… Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thực tế cho thấy, nhân tố chính trị, tinh thần trong LLVT Quân khu có mối quan hệ biện chứng với các nhân tố khác trong một tổng thể để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Chính vì vậy, để xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, cùng với việc xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cũng cần đặc biệt quan tâm xây dựng toàn diện các yếu tố khác, cả vũ khí, trang bị và nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, từ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đến cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng, nhiệm vụ của LLVT trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ. Kết quả được khẳng định rõ nét thông qua bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, trình độ, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, bộ đội được huấn luyện, rèn luyện sát với thực tế, sử dụng thành thạo VKTB được biên chế, kết hợp cả hiện đại và truyền thống phù hợp với nghệ thuật quân sự, cách đánh, địa hình Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thanh tra, pháp chế được đẩy mạnh, chất lượng xây dựng chính quy được nâng lên. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng; tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại quân sự được triển khai toàn diện, phối hợp chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác chính sách và hậu phương quân đội. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quý trọng, tin yêu.

Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đã và đang đặt ra cho LLVT Quân khu phải tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng về mọi mặt. Chính vì vậy đòi hỏi từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng LLVT Quân khu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” cần phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, liên tục, trong đó không ngừng bồi dưỡng, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội làm cơ  sở nâng cao chất lượng tổng hợp.

Cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Ở đâu nguyên tắc tập trung dân chủ được cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, đảng viên hiểu và thực hiện đúng thì ở đó dân chủ được phát huy, tập trung càng vững chắc, sức mạnh của Đảng và đơn vị càng được khẳng định. Đồng thời, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, qua đó bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhằm phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái… Thường xuyên chăm lo, phát triển con người trong LLVT Quân khu một cách toàn diện, có đủ thể lực, trí lực, phẩm chất cách mạng. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường công tác bảo đảm mọi mặt để xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần đáp ứng với yêu cầu mới; quan tâm, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá, kiên quyết đấu tranh khắc phục, hạn chế các tác động tiêu cực đến xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong LLVT Quân khu, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

  Thiếu tướng VŨ SƠN HOÀNG
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *