Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 02:49:21

Chủ động tham mưu xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ

Ngày đăng: 26/01/2022

QK2 – Sức mạnh của khu vực phòng thủ (KVPT) là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó tiềm lực chính trị, tinh thần giữ vị trí quan trọng tạo ra nguồn lực vật chất to lớn cho xây dựng KVPT vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các thông tư của các ban, bộ, ngành về KVPT và phòng thủ dân sự, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ phân đội súng máy PK 12,7mm Trung đoàn 753 (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ) luyện tập SSCĐ.

Để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục QP-AN cho các đối tượng nắm chắc những nội dung cơ bản về xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trong KVPT; từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương tỉnh, huyện, kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN; tổ chức phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu hoàn thành xây dựng Sở Chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu cấp huyện. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; trong năm 2021, cử 30 cán bộ thuộc diện đối tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 3.838 đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Thông qua bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền kiến thức QP-AN đã làm chuyển biến rõ rệt nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và toàn dân về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tham gia công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên. Thông qua tuyên truyền, giáo dục đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong KVPT.

Từ sự tham mưu đúng, trúng của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần nhằm củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, trong đó trọng tâm là xây dựng các tổ chức đảng TSVM theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM ngày càng tăng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển đảng viên nói chung, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV luôn được quan tâm, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt trên 23%, tự vệ đạt trên 62%, DBĐV đạt 14,5%. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu được tiến hành thường xuyên, đúng quy định. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động của KVPT, nhất là trong phòng chống “Diễn biến hòa bình” ở các cấp được nâng lên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH. 

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố kiện toàn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở; quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tiễn theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng quân sự, công an thường xuyên tổ chức các đợt công tác tăng cường về cơ sở, bám nắm địa bàn, để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời giúp đỡ nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực tiễn đã chứng minh, tiềm lực chính trị, tinh thần là nền tảng nội sinh trong xây dựng KVPT; phát huy tiềm lực về chính trị, tinh thần của toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT giữ vai trò nòng cốt, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP. Đây là sức mạnh được kết tinh từ sự giác ngộ chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tạo đà xây dựng, phát triển quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Đại tá VŨ TIẾN DŨNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *