Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 04:18:22

Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Ngày đăng: 26/01/2022

QK2 – Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới với 25 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc ít người chiếm 66%, có 3 huyện nghèo và 3 huyện cận nghèo; là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh (QP-AN) của vùng Tây Bắc, do vậy các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường; thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường… tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH, nhiệm vụ QP-AN và công tác xây dựng Đảng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác QS-QP năm 2021.

 

Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm sáng tạo, linh hoạt; quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của LLVT tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kịp thời phòng chống, khắc phục thiên tai, kết hợp phát triển KT-XH, tiềm lực quốc phòng được nâng lên, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng cao. Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD.

Có được kết quả trên là nhờ trong những năm qua cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đó là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh. Do vậy, Đảng bộ Quân sự tỉnh thường xuyên được coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, các chế độ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện đầy đủ, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, kiên định vững vàng trước những khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng; trong đó tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng quy định học tập chính trị trong Đảng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quy định số 28 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Sau kiểm điểm, các cấp ủy kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; hằng năm cán bộ, đảng viên viết bản tự cam kết để phấn đấu học tập, rèn luyện. Qua đó không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Do thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, những năm qua Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Riêng năm 2021 có trên 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 98% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; LLVT tỉnh VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

LLVT tỉnh Lào Cai tham gia làm công tác dân vận tại xã A Lù, huyện Bát Xát.

Những năm tới, để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, song tập trung vào các giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và LLVT tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng sát với thực tiễn ở đơn vị; nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên củng cố, kiện toàn chặt chẽ các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng cao. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, ra nghị quyết gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng và bản cam kết phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên; giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm nghiêm túc, thực chất. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, nhất là trong lực lượng DQTV và DBĐV.

Bốn là, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Tập trung kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý vi phạm đối với các tổ chức đảng, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở căn cốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; là yếu tố quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển KT-XH, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ THANH LÃNG, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *