Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 04:37:32
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Kiên quyết bảo vệ “hòn đá tảng” của học thuyết mác-xít về hình thái kinh tế-xã hội

11/01/2022

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội […]

Phòng chống kẻ xấu chống phá kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Đảng

QK2 – Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con […]

Việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là cần thiết và cấp bách

QK2 – Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Quy định số 37-QĐ/TW (thay thế Quy định số 47-QĐ/TW) về những điều đảng viên không được làm, các đối tượng cơ hội chính trị đã tán phát nhiều bài viết, nội dung xuyên tạc cho rằng, hiện nay Đảng “nhầm về […]

Cảnh giác thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội ta

QK2 – Kỷ niệm 77 năm, ngày thành lập Quân đội NDVN (22/12), trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch lại tăng cường tuyên truyền những bài viết chống phá, làm giảm uy tín, vị thế của Quân đội ta. Sự chống phá của các thế lực phản động, thù […]

Cảnh giác với nguồn thông tin khi chia sẻ trên mạng xã hội

QK2 – Thời gian gần đây, do sự bùng phát số người lây nhiễm Virus Sars- Cov-2 có dấu hiệu tăng trở lại ở khu vực phía Nam, nhất là TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã lo lắng tiếp nhận thông tin về vấn đề này trên báo chí chính thống và cả […]

Nhận diện những luận điệu suy diễn vô căn cứ về Quy định 37

QK2 – Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm” thay thế Quy định 47, ngày 1/11/2011 trước đây. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội […]

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ “bốn dám”, nuôi dưỡng nguyên khí quốc gia

LTS: Với việc ban hành Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị, sau 35 năm đổi mới, chúng ta chính thức có một văn bản mang tầm chiến lược về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu […]

Để văn hóa xứng đáng “soi đường cho quốc dân đi”

LTS: Theo kế hoạch, ngày 24-11-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đặc biệt quan trọng này giúp chúng ta đánh giá thực trạng kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới; […]

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

QK2 – Trong thời gian gần đây, tình hình an ninh mạng trong nước cũng như thế giới vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng nhiều vấn đề xung quanh các hoạt động trên không gian mạng như: Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng của các quốc gia; tấn công hệ […]

Tính nhân văn của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

QK2 – Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả, tác động to lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua công tác phòng, chống dịch (PCD) […]