Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 02:40:16
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

21/03/2022

QK2 – Dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả, tác động to lớn đến đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ […]

Thủ đoạn lợi dụng các vụ án để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta

QK2 – Như chúng ta đã biết, ngày 20-1 vừa qua, tại phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư đã khẳng định, công tác phòng […]

Bảo vệ giá trị văn hóa Việt Nam

QK2 – Hiện nay tình trạng lợi dụng các giá trị văn hóa trong hoạt động nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây nhiễu loạn trong nhân dân đang diễn ra ở một số nơi. Vậy nguyên nhân của những thực trạng […]

Giữ vững bản lĩnh quân nhân cách mạng

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới thể hiện tư duy rất toàn diện và đặt ra yêu cầu cao về việc xây dựng, giữ vững bản lĩnh quân nhân cách mạng. Yêu […]

Cần có cái nhìn khách quan về lịch sử

QK2 – Những ngày qua, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), trên nhiều trang mạng phản động, các thế lực thù địch đã tăng cường xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước […]

Nhận diện thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

QK2 – Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi toàn diện đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Tuy […]

Nhận thức về đặc trưng của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới

Trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về “phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" (viết tắt là Nghị quyết 847) có một nội dung quan trọng được cán bộ, chiến sĩ đặc biệt quan tâm, thể hiện sự […]

Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QK2 – Hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chia sẻ, phát tán các luận điệu phản động, tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, gây mất lòng […]

Kiên quyết bảo vệ “hòn đá tảng” của học thuyết mác-xít về hình thái kinh tế-xã hội

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội […]

Phòng chống kẻ xấu chống phá kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Đảng

QK2 – Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con […]