Thứ hai,17/12/2018 | 03:16:17 GMT+7

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

Ngày đăng: 14/10/2017

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng, thể hiện rõ trí tuệ và tư duy sáng tạo của Đảng ta. Đó là các nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế – xã hội. Việc triển khai học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ góp phần quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng TSVM.

Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII cho cán bộ, đảng viên cơ quan Cục. Ảnh: HOÀNG CHUNG

Trong lúc cả nước ta đang tích cực triển khai, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống, thì các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tung lên mạng xã hội với tần suất ngày càng nhiều các bài viết của các nhà “dân chủ rởm”, nội dung xuyên tạc Nghị quyết của Đảng. Đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước và lợi dụng một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để phủ nhận vai trò nòng cốt tạo động lực cho phát triển kinh tế của doanh nghiệp nhà nước, hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước. Bên cạnh thủ đoạn xuyên tạc kinh tế nhà nước, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị còn ra sức xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước ta. Chúng tán phát luận điệu “khuyến khích kinh tế tư nhân chỉ là khẩu hiệu mị dân”; Việt Nam không thể có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cho rằng nền kinh tế thị trường gắn liền với chủ nghĩa tư bản; thậm chí có ý kiến cho rằng nên bỏ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”, cho rằng đó là sự gượng ép.

Ai cũng biết kinh tế thị trường là thành tựu của nhân loại chứ không riêng cho chủ nghĩa tư bản; những nhận thức kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản đó là nhận thức không đúng. Mọi quốc gia đều có thể thực hiện nền kinh tế thị trường còn mục tiêu hướng đến là do đất nước đó quyết định. Đối với chúng ta, kinh tế thị trường được xem là phương tiện để hướng đến đạt được mục tiêu là chủ nghĩa xã hội. Chúng ta hiểu rằng sự thật hiển nhiên là, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế tư bản tư nhân; mục đích chủ yếu của nền kinh tế là mang lại lợi ích cho giai cấp bóc lột. Khác biệt với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Như vậy, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thể hiện rõ sự ưu việt và khác về bản chất với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Để không mắc mưu những kẻ cơ hội, phản động, những nhà “dân chủ rởm”, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về các nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thể hiện sự ưu việt của chế độ ta.

Cấp uỷ và chỉ huy các cấp cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu vực đóng quân. Chủ động, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề này, nhằm hạ thấp uy tín, chia rẽ quân đội và nhân dân, làm phai mờ bản chất cách mạng của quân đội, cổ súy cho quan điểm quân đội không làm kinh tế.

Nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của quân đội, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là việc làm thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 TẠ QUANG ĐÀM

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *