Thứ hai Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023, 01:17:48

Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành

Ngày đăng: 10/07/2023

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 9 văn bản, trong đó có 8 văn bản quy phạm pháp luật và 1 văn bản quy phạm nội bộ về quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm: Thông tư số 37/2014/TT-BQP ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu trong Quân đội; Thông tư số 124/2015/TT-BQP ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thông tư số 20/2010/TT-BQP ngày 23/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con; Thông tư số 183/2011/TT-BQP ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, công nhận lại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; Thông tư số 302/2017/TT-BQP ngày 16/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 205/2010/TT-BQP ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành tiêu chuẩn bậc kỹ thuật lái xe xích và thợ sửa chữa xe xích kéo vũ khí, khí tài quân sự; Thông tư số 97/2015/TT-BQP ngày 31/8/2015 của Bộ Quốc phòng quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng; Quyết định số 295/1999/QĐ-BQP ngày 12/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật nghề lái xe quân sự và Quyết định số 1046/QĐ-BQP ngày 13/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân nghề sửa chữa ô tô.

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/7/2023.                                 

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.