Thứ hai Ngày 20 Tháng 05 Năm 2019, 10:22:50

Bài 4: Đánh giá đúng cán bộ bằng tiêu chí và thực tiễn công tác

Ngày đăng: 29/03/2018

Cũng trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XII, việc hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ (ĐGCB), thực hành ĐGCB nghiêm khắc, khách quan dân chủ; vừa bồi dưỡng chăm lo, vừa tôi luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn công tác được xem là những phần việc quyết liệt, dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) của Đảng.

Từng bước hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ

Nói về những kết quả đạt được của công tác cán bộ (CTCB), đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Chánh Văn phòng Tổng Bí thư, Trợ lý Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng trước việc Trung ương và các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện bộ tiêu chí ĐGCB. Bộ tiêu chí ĐGCB thể hiện tính toàn diện từ Trung ương đến cơ sở; đánh giá cả quá khứ, hiện tại và dự báo tương lai của cán bộ. ĐGCB là công việc vô cùng khó khăn; đây cũng khâu quan trọng đầu tiên của CTCB, có ảnh hưởng đến tất cả các khâu sau này của CTCB: Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng.

Mặc dù Đảng đã có nhiều văn bản hướng dẫn về ĐGCB, song trên thực thế, việc ĐGCB vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn chưa khắc phục được hiện tượng nể nang, cảm tính, chung chung, không thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người, vẫn còn tình trạng “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Có trường hợp cố tình đánh giá sai, báo cáo không trung thực về khuyết điểm, yếu kém của cán bộ để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt tiêu cực, hạn chế trong CTCB, là kẽ hở để một bộ phận cán bộ kém và hỏng “thăng quan, tiến chức” không minh bạch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nguồn: qdnd.vn29

Thông báo về nội dung Kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương ngày 24-10-2016 về kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân chỉ rõ: “Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình”. Trong đó, cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng “mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang… Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh…”. Liên quan đến việc thẩm định, đánh giá thành thích của cá nhân, tập thể để đề nghị khen thưởng PVC và Trịnh Xuân Thanh, Thông báo Kỳ họp thứ 8 ngày 1-12-2016 của UBKT Trung ương kết luận khuyết điểm trong đánh giá, thẩm định của đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương: “Có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho PVC; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh…”

Trích lại các thông báo như vậy để thấy rõ một thực tế về ĐGCB không đúng sẽ gây ra hậu quả khó lường đến mức nào? Từ đánh giá sai cán bộ, không đúng nguyên tắc, thẩm quyền dẫn đến bố trí, sử dụng cán bộ sai sót, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, như kết luận của UBKT Trung ương: “Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương… gây bức xúc trong xã hội”. Từ đó, Trung ương xác định rõ: Khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ CTCB. Trọng tâm là ĐGCB, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí ĐGCB làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng ĐNCB.

Nhận thức tầm quan trọng của khâu ĐGCB đối với ĐNCB và CTCB, thời gian qua, Trung ương khóa XII đã có nhiều chủ trương đổi mới. Mới đây nhất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí ĐGCB lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí ĐGCB thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là những quy định hết sức cụ thể của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Nghiên cứu về các quy định này, GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng: “Đây là cả một hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí hết sức khoa học, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Cần lưu ý là, trong các quy định này, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh các tiêu chuẩn, tiêu chí về phẩm chất đạo đức. Tất cả cán bộ cấp chiến lược thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn đầu tiên phải là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng”.

Cùng với xây dựng tiêu chí chức danh, Trung ương khóa XII cũng ráo riết lãnh đạo xây dựng tiêu chí đạo đức cho cán bộ các cấp, các ngành và quyết liệt đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất. Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Trung ương đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây được xem là “bộ tiêu chí ngược”-điểm mặt, chỉ tên các dấu hiệu, biểu hiện hiện tiêu cực, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận diện, chủ động đề phòng, ngăn chặn.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), khẳng định: “Hiện nay chúng ta có hai bộ tiêu chí đồng bộ, toàn diện trong CTCB. Một bộ tiêu chí chỉ ra những phẩm chất cần thiết để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, hướng tới. Bộ tiêu chí còn lại điểm mặt những biểu hiện, dấu hiệu cần tránh xa, phòng ngừa, đấu tranh. Đó sẽ là khung pháp lý, là cơ sở quan trọng để cấp trên đánh giá đúng cấp dưới, tổ chức đánh giá đúng cá nhân, nhân dân đánh giá đúng thực trạng ĐNCB”.

Từ bộ tiêu chí đầy đủ, toàn diện đó, kết quả 2 năm gần đây, công tác ĐGCB có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất. Cùng với việc phát hiện nguồn cán bộ tốt, chất lượng, Trung ương và các cấp ủy cũng kịp thời “tìm ra” những tập thể, cá nhân yếu kém, chậm tiến, tha hóa, biến chất để kịp thời có những giải pháp xử lý.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc đánh giá hiệu quả hoạt động thực tiễn của cán bộ, công chức, đảng viên hiện nay vẫn là phần việc khó, chưa được “lượng hóa” và chưa thực sự trở thành kênh tiêu chí hàng đầu trong ĐGCB. Mặc khác, khi đánh giá về vốn kiến thức, năng lực tư duy khoa học của cán bộ, nhiều cấp ủy, chỉ huy còn xem nặng bằng cấp, học vị chung chung mà xem nhẹ năng lực thực tế, trình độ chuyên môn sâu, kết quả lao động, tư duy khoa học. Bởi vậy, một bộ phận cán bộ, công chức hiện chạy theo bằng cấp là do ảnh hưởng của cách đánh giá này.

Một vấn đề nữa là hiện nay chưa có đủ chế tài và điều kiện cho việc thực sự mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong ĐGCB. Có nghĩa, Trung ương đã ban hành nhiều quy định, văn bản giúp cấp ủy, tổ chức làm căn cứ ĐGCB hiệu quả thực chất, nhưng thiếu các quy định và điều kiện để quần chúng nhân dân tham gia ĐGCB và nếu có vẫn mang nặng tính hình thức.

Rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ bằng thực tiễn

Cùng với xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí ĐGCB, 2 năm qua Trung ương khóa XII đã tập trung vào việc rèn luyện cán bộ ở tất cả các cấp. Với quan điểm “muốn nước trong thì phải chảy”-muốn có cán bộ tốt, trưởng thành thì phải thường xuyên luân chuyển, thử thách cán bộ bằng thực tiễn công tác, nhất là ở những nơi khó khăn, nhiệm vụ nặng, để vừa rèn luyện, vừa bồi dưỡng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, phần việc này được thực hiện hết sức bài bản, quyết liệt. Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp; nhất là việc thực hiện luân chuyển cán bộ (LCCB) một cách kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch. Chỉ tính trong năm 2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thẩm định, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm hàng nghìn trường hợp một cách chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 lượt nhân sự thường xuyên; trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 3 đồng chí bộ trưởng và tương đương; 6 trưởng ban cơ quan Đảng, đoàn thể Trung ương; 8 bí thư tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy… Kết quả công tác LCCB góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện cán bộ và khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, trì trệ, bảo thủ trong ĐNCB.

Đặc biệt, ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về LCCB lãnh đạo và quản lý. Đây là quy định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, khóa IX về việc LCCB lãnh đạo và quản lý. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển; chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Cùng với thực hiện LCCB, Trung ương và các cấp ủy cũng chủ động giao việc khó để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ; nhất là đẩy mạnh việc sửa đổi lề lối, tác phong công tác. 27 tháng qua kể từ sau Đại hội XII, nhiều hạn chế, khuyết điểm về tác phong công tác, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ không còn là chủ đề nóng của dư luận. Thay vào đó là tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, tập trung giải quyết, tháo gỡ những bức xúc của nhân dân.

“Thực sự, khi được chứng kiến những chuyển biến trong lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức thời gian gần đây, người dân chúng tôi càng thêm tin yêu thế hệ cán bộ hiện tại. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nước nhà”-bà Võ Thị Kim Cúc, 78 tuổi, cán bộ hưu trí ở thị trấn Ba Tơ (Quảng Ngãi) trải lòng.

Tuy nhiên, công tác luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ thời gian qua cũng còn không ít vấn đề đáng bàn. Không ít cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành LCCB chưa thực sự coi trọng đến năng lực, sở trường của cán bộ, mà còn nặng về cơ cấu, độ tuổi. Vì vậy, không ít cán bộ khi được luân chuyển về cơ sở không phát huy được vai trò, đánh mất vị trí của mình trong tổ chức. Mặt khác, cán bộ được luân chuyển cũng chưa thấy được khi được cấp trên điều về công tác ở cơ sở chính là cơ hội, điều kiện để học tập, tích lũy kinh nghiệm, mà có tư tưởng “nín thở” chờ hết thời gian. Bởi vậy, để việc LCCB phát huy được hiệu quả, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần đánh giá đúng năng lực, sở trường của cán bộ và nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị để điều động, sắp xếp, giao nhiệm vụ hợp lý.

Những vấn đề nêu trên rất cần Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh để bảo đảm thực sự phát huy được năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác của từng cán bộ. Thực hiện việc LCCB chính là cơ hội để rèn luyện cán bộ, mà không phải là chuyến đi công tác dài ngày…

Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ”.(Trích Văn kiện Đại hội XII của Đảng)

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *